Ogólne warunki zamówień i rezerwacji w persolog GmbH

Stan: 12.07.2023

I. Zakres

 1. Wszystkie oferty, dostawy i inne usługi związane z zamówieniami/rezerwacją towarów u nas podlegają poniższym Ogólnym Warunkom Handlowym (zwanym dalej jedynie „Regulaminem”) w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia/rezerwacji.
 1. Towarem w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie produkty, seminaria i usługi, które można u nas kupić/zarezerwować w ramach zamówienia/rezerwacji.
 1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki. Nie uznajemy żadnych sprzecznych, odbiegających lub uzupełniających warunków partnera umowy/klienta (zwanego dalej „Klientem”), chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność w formie pisemnej. Nasze warunki obowiązują także wtedy, gdy świadczymy usługi bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od nich warunkach Klienta.
 1. Nasze warunki handlowe dotyczą wyłącznie spółek w rozumieniu § 310 I BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), a także osób prawnych prawa publicznego i funduszy specjalnych prawa publicznego.

II. Zawarcie umowy

 1. W przypadku zamówień/rezerwacji za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub stron docelowych prezentacja i reklama towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy, a jedynie zaproszenie klienta do złożenia wiążącej oferty. Jeżeli towar jest dostępny, klient może złożyć wiążącą ofertę zamówienia towarów znajdujących się w koszyku jedynie po zarejestrowaniu się i pomyślnym założeniu konta klienta zgodnie z sekcją VI niniejszego regulaminu poprzez wysłanie zamówienia poprzez aktywację przycisku „ zamów odpłatnie” lub przycisk „zarejestruj się odpłatnie” po przejściu procesu składania zamówienia on-line. Ofertę można złożyć tylko wtedy, gdy Klient uprzednio zaakceptował niniejsze Warunki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku i tym samym uwzględnił je w swojej ofercie. Następnie wyślemy klientowi potwierdzenie zamówienia/rezerwacji e-mailem. Potwierdzenie zamówienia/rezerwacji oznacza akceptację oferty. W przypadku rezerwacji seminarium klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji w przypadku wolnych miejsc na seminarium. W przypadku zamówienia produktów treść umowy oraz przybliżony termin dostawy wynika z potwierdzenia zamówienia, o ile dostawa jest wymagana ze względu na charakterystykę zakupionego towaru.
 1. Poza zamówieniami/rezerwacjami w naszym sklepie internetowym zapytania ze strony Klienta, ustne lub pisemne, telefoniczne, faksem lub e-mailem, stanowią wiążącą ofertę zawarcia umowy. Następnie tworzymy potwierdzenie zamówienia/rezerwacji, które wysyłamy do klienta e-mailem. Potwierdzenie zamówienia/rezerwacji oznacza akceptację oferty. W przypadku rezerwacji seminarium klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji w przypadku wolnych miejsc na seminarium. Przy zamawianiu produktów treść umowy oraz przybliżony termin dostawy wynikają z potwierdzenia zamówienia, o ile dostawa jest wymagana ze względu na charakterystykę zakupionego towaru.
 1. Obowiązki zawarte w przepisach § 312i ust. 1 zdanie 1 nr. 1 do nr. 3 i zdanie 2 BGB są wyłączone.

III. Dostawa dóbr

 1. O ile dostawa jest wymagana ze względu na właściwości zakupionego towaru, termin dostawy podany przez nas w potwierdzeniu zamówienia liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia.
 1. Terminy i terminy dostaw są zawsze traktowane jako przybliżone. Warunki te uważa się za dotrzymane, jeżeli przed upływem terminu ich ważności towar został wysłany.
 1. Jeżeli po zawarciu umowy Klient zażąda zmian lub uzupełnień w zamówieniu uniemożliwiających dotrzymanie terminu dostawy, termin dostawy ulega przedłużeniu stosownie do zmian i uzupełnień o okres rozsądny dla Klienta. wdrożenia tych zmian i uzupełnień.
 1. Mamy prawo do zatrzymania dalszych dostaw do czasu uiszczenia wszystkich poprzednich dostaw.
 1. Jeżeli Klient zamówi w ramach jednego zamówienia kilka towarów, dla których obowiązują różne terminy dostawy, towar wyślemy (o ile nie uzgodniono inaczej) w ramach wspólnej dostawy. W takim przypadku czas dostawy obowiązujący dla towaru o najdłuższym terminie realizacji dotyczy całości zamówienia towaru.
 2. W przypadku dostawy towaru jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych w rozsądnym zakresie i do ich osobnego fakturowania.
 1. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru firmie spedycyjnej. Wysyłka zawsze realizowana jest na zlecenie Klienta.
 1. Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych (niedostępność towaru) nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy, poinformujemy o tym niezwłocznie Klienta i jednocześnie poinformujemy go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeżeli towar również nie będzie dostępny w nowym terminie dostawy, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; zwrócimy klientowi niezwłocznie wszelkie kwoty już zapłacone przez klienta. Za przypadek niedostępności towaru w tym rozumieniu uważa się w szczególności nieterminową dostawę własną przez dostawców, jeżeli zawarliśmy zgodną transakcję zabezpieczającą, ani my, ani nasi dostawcy nie ponosimy winy lub nie jesteśmy zobowiązani do nabycia w indywidualnym przypadku.

IV. Rezerwacja seminarium

 1. Persolog oferuje następujące rodzaje seminariów:
  1. Seminaria grupowe I seminaria wewnętrzne:
   Seminaria oferowane są w formie otwarte seminaria grupowe lub jako seminaria wewnętrzne, które są indywidualnie dostosowane do wymagań klienta, odbywają się w zamkniętych grupach i można je rezerwować wyłącznie przez Firmy. Seminaria otwarte i seminaria wewnętrzne odbywają się w formie seminariów bezpośrednich lub seminariów online transmitowanych za pomocą wideo za pomocą „Zoom” lub porównywalnego narzędzia.
  2. Seminaria cyfrowe:
   Za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej „persolog Academy” oferujemy seminaria uzupełniające oraz zaawansowane szkolenia i szkolenia, które klient lub uczestnik może w dowolnym momencie rozpocząć i przeprowadzić on-line (zwane dalej jedynie „seminariami cyfrowymi”)
  3. Seminaria dotyczące nauczania mieszanego:
   Ponadto oferujemy kursy zgodnie z „koncepcją blended learning” jako połączenie seminariów cyfrowych i seminariów online lub seminariów bezpośrednich (zwanych dalej „seminariami blended learning”).
 1. Grupę docelową i treść poszczególnych seminariów, a także odpowiednie usługi świadczone w ich ramach można znaleźć w opisie odpowiedniego seminarium lub programu. Dokumenty towarzyszące seminarium wydawane są klientowi lub uczestnikowi w formie papierowej lub przesyłane w formie elektronicznej, jeżeli zostało to wyraźnie określone w odpowiednim opisie seminarium. Jeśli dokumenty seminaryjne są wydawane lub wysyłane, dzieje się to zwykle przed seminarium lub na jego początku, w indywidualnych przypadkach także w trakcie seminarium lub na jego końcu.
 2. Wszelkie niezbędne podróże na i z seminariów klient musi zorganizować na własny koszt.
 3. Catering dla klientów lub uczestników seminarium w przerwach w seminarium (np. przekąski, napoje) jest wliczony w cenę seminarium, jeżeli zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie seminarium.
 4. Jeżeli i o ile zostało to wyraźnie stwierdzone w opisie seminarium, klient lub uczestnik otrzyma po wzięciu udziału w seminarium certyfikat uczestnictwa. Certyfikat uczestnictwa wydawany jest klientowi lub uczestnikowi po zakończeniu seminarium w formie elektronicznej lub papierowej, przesłany w formie elektronicznej w terminie 7 dni roboczych na adres e-mail podany przez klienta lub uczestnika w procesie rezerwacji lub udostępniony do pobrania.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego cofnięcia potwierdzenia rezerwacji seminarium (potwierdzenie rezerwacji) oraz odwołania lub zmiany terminu seminarium. W takim przypadku Klient lub Uczestnik może wziąć udział w nowym lub innym terminie/seminarium bądź anulować rezerwację. W tym drugim przypadku zapłacona już cena seminarium zostanie klientowi zwrócona. Dalsze roszczenia są wykluczone.
 6. Prelegent wymieniony w opisie seminarium nie ma żadnych roszczeń prawnych do kierowania zarezerwowanym seminarium. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia wskazanego prelegenta innym z naszych prelegentów z podanych powodów, takich jak choroba lub inne powody profilaktyczne.
 7. W przypadku seminariów stacjonarnych lub seminariów online, prawo do udziału w naszych seminariach nabyte przy zawarciu umowy nie podlega przeniesieniu. W przypadku seminariów cyfrowych i seminariów typu blended learning każdy klient lub uczestnik otrzymuje od nas osobisty dostęp. Korzystanie z treści znajdujących się na naszej platformie e-learningowej jest ograniczone do tego klienta lub uczestnika i przez okres określony w opisie seminarium. Przekazywanie danych dostępowych osobom trzecim, które nie uzyskały od nas osobistego dostępu, jest niedozwolone.
 8. Jesteśmy uprawnieni do organizowania naszych seminariów stacjonarnych w formie seminariów internetowych, jeżeli organizowanie seminariów bezpośrednich jest ograniczone lub zabronione na mocy oficjalnych zarządzeń. W takim przypadku klient ma wyłączny wybór pomiędzy przełożeniem seminarium stacjonarnego na późniejszy termin lub uczestnictwem w seminarium internetowym, które zastępuje seminarium bezpośrednie. Klientowi nie przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji z seminarium. O zmianie terminu seminarium stacjonarnego na seminarium online Klient zostanie poinformowany przed zarezerwowanym terminem. Decyzję o udziale w seminarium online uważa się za podjętą w przypadku, gdy Klient nie złoży wniosku o zmianę rezerwacji drogą e-mailową na 48 godzin przed rozpoczęciem seminarium online
 9. W przypadku udziału w seminarium internetowym, po uiszczeniu opłaty za seminarium, klient lub uczestnik najpóźniej na dzień przed terminem otrzyma drogą elektroniczną dalsze informacje dotyczące wymagań technicznych, jakie musi spełniać sprzęt i oprogramowanie, niezbędne instrukcje korzystania z „Zoom” lub porównywalnego narzędzia, planowany czas seminarium online oraz kod dostępu, który umożliwia klientowi lub uczestnikowi śledzenie seminarium online w czasie rzeczywistym na urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu (komputer stacjonarny, laptop , smartfon, tablet). W tym celu klient lub uczestnik musi wcześniej pobrać „aplikację Zoom” lub „program Zoom” lub porównywalne narzędzie. Nie jest wymagane zakładanie konta Zoom przez Klienta lub Uczestnika, wystarczy instalacja oprogramowania na jego urządzeniu końcowym. Kod przeznaczony jest wyłącznie dla klienta lub uczestnika, nie może być przekazywany dalej i uprawnia klienta lub uczestnika tylko do jednorazowego odebrania transmisji. Niedopuszczalne jest także dopuszczanie osób trzecich do udziału w transmisji wspólnie z klientem lub abonentem. W przypadku naruszenia prawo do udziału w transmisji wygasa; jednakże obowiązek zapłaty pozostaje w mocy. To samo dotyczy nagrań lub nagrań transmisji dźwięku i/lub obrazu oraz przechowywania na nośnikach danych. Jeżeli transmisja seminarium online nie jest lub jest niemożliwa w sposób prawidłowy ze względu na niewystarczające wymagania techniczne lub nieprawidłowe działanie klienta lub uczestnika, nie przysługuje również roszczenie o zwrot kosztów lub ponowne uczestnictwo w kolejnym seminarium online na ten sam temat.
 10. W odniesieniu do czasu trwania i zakończenia stosunku umownego obowiązują następujące warunki:
  • W przypadku seminariów bezpośrednichoraz seminaria online, umowa nie zawiera minimalnego okresu obowiązywania. Czas trwania stosunku umownego zależy od charakteru lub celu usługi i kończy się automatycznie po zakończeniu odpowiedniego seminarium bez konieczności wypowiedzenia, zgodnie z § 620 (2) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.
  • Kontrakty na seminaria cyfrowerozpoczną się w momencie zawarcia umowy i zakończą po upływie terminu określonego w opisie danego seminarium bez konieczności jej wypowiedzenia. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy oraz, w przypadku konsumentów, prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z §§ 327c, 327m, 327r BGB pozostają nienaruszone..
  • Seminaria nauczania mieszanego podlegają przepisom ustawy o ochronie kształcenia na odległość (FernUSG) i mogą zostać wypowiedziane przez klienta po raz pierwszy na koniec pierwszych sześciu miesięcy po zawarciu umowy z zachowaniem sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia; po upływie pierwszych sześciu miesięcy wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową. W przypadku rozwiązania umowy klient zapłaci jedynie część wynagrodzenia odpowiadającą wartości naszych usług w okresie obowiązywania umowy. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy oraz, w przypadku konsumentów, prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z sekcjami 327c, 327m, 327r BGB pozostaje nienaruszone..
 11. W przypadku odwołania i zmiany rezerwacji seminariów obowiązują poniższe zasady
  • Rezerwacje otwarte seminaria bezpośrednie (seminaria grupowe) można odwołać do 4 tygodni przed rozpoczęciem seminarium za pełnym zwrotem ceny seminarium. Za rezygnację do 3 tygodni przed rozpoczęciem seminarium pobieramy opłatę za rezygnację w wysokości 25% ceny seminarium, za rezygnację do 2 tygodni przed rozpoczęciem seminarium opłatę w wysokości 50% ceny seminarium, a za rezygnację do 1 tydzień przed rozpoczęciem 75% ceny seminarium. W przypadku późniejszej rezygnacji należy uiścić pełną cenę seminarium. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód, klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia niższych kosztów lub braku kosztów. W każdym przypadku decydująca jest data otrzymania przez nas oświadczenia Klienta w formie tekstowej. Klient może wskazać innego uczestnika, aby uniknąć anulowania. Jeżeli na seminarium wymagana jest wcześniejsza certyfikacja z wykorzystaniem modelu czynnika osobowości persolog® (lub inna certyfikacja persolog GmbH), osoba zastępująca musi spełnić ten wymóg.
  • Klient może anulować otwarte seminaria bezpośrednie (seminaria grupowe) do 30 dni przed rozpoczęciem seminarium i pozostawić nowy termin otwarty lub wybrać nowy termin lub seminarium na inny temat (zmiana rezerwacji). W przypadku zmiany rezerwacji na inny termin pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50 euro za seminarium do 11 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku późniejszej rebookingu pobieramy 10 % ceny seminarium, ale co najmniej 50 euro za seminarium. Nie akceptujemy późniejszych wniosków o zmianę. W takim przypadku cena seminarium musi zostać zapłacona niezależnie od uczestnictwa w zarezerwowanym seminarium. Po upływie okresu anulowania rezerwacji, w przypadku zmiany rezerwacji z seminarium o wyższej kategorii cenowej na seminarium o niższej kategorii cenowej, należy zapłacić wyższą cenę seminarium. W każdym przypadku decydująca jest data otrzymania oświadczenia klienta w formie tekstowej. Klient może wskazać innego uczestnika w celu uniknięcia zmiany rezerwacji. Jeśli do udziału w wydarzeniu wymagany jest wcześniejszy certyfikat persolog® Personality Factor Model (lub inny certyfikat persolog GmbH), osoba zastępująca musi spełnić ten wymóg.
  • Rezerwacje seminaria wewnętrzne (w formie seminariów stacjonarnych lub seminariów online) można anulować do 12 tygodni przed rozpoczęciem seminarium za pełnym zwrotem ceny seminarium. Za rezygnację do 8 tygodni przed rozpoczęciem seminarium pobieramy opłatę za rezygnację w wysokości 25% ceny seminarium, za rezygnację do 6 tygodni przed rozpoczęciem seminarium opłatę w wysokości 50% ceny seminarium, a za rezygnację do 4 tygodnie przed rozpoczęciem 75% ceny seminarium. W przypadku późniejszej rezygnacji należy uiścić pełną cenę seminarium. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód, klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia niższych kosztów lub braku kosztów. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w ust. 13.
  • Seminaria wewnętrzne (w formie seminariów stacjonarnych lub seminariów online) można bezpłatnie zmienić rezerwację do 21 dni przed rozpoczęciem seminarium, po ustaleniu przez strony innego terminu. W przypadku późniejszej zmiany rezerwacji na uzgodniony przez obie strony termin, pobieramy opłatę w wysokości 25% ceny seminarium. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód, klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia niższych kosztów lub braku kosztów. Jeżeli w przypadku zmiany rezerwacji strony nie uzgodnią innego terminu w terminie 1 tygodnia od otrzymania przez nas wniosku o zmianę rezerwacji, zmiana rezerwacji będzie traktowana jako rezygnacja z rezerwacji zgodnie z powyższym klauzulą. W pozostałym zakresie stosuje się regulacje zgodnie z ust. 13.
  • Rezerwacje seminariów cyfrowych i seminariów blended learning można anulować bezpłatnie 14 dni po zawarciu umowy, jeśli nie nastąpiło jeszcze zalogowanie do naszej platformy e-learningowej. Anulowanie nie jest już możliwe po pierwszym zalogowaniu się do naszej platformy e-learningowej "persolog Academy". Oznacza to zakończenie rejestracji uczestnika u nas i zapewnienie dostępu do logowania. Decydująca jest data ponownego otrzymania przez nas oświadczenia klienta o rezygnacji w formie tekstowej. Klient może wyznaczyć innego uczestnika w celu uniknięcia anulowania. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy klient nie zalogował się jeszcze po raz pierwszy. Jeśli do udziału w seminarium wymagana jest wcześniejsza certyfikacja persolog® Personality Factor Model (lub inna certyfikacja persolog GmbH), osoba zastępująca musi spełnić ten wymóg. We wszystkich innych aspektach klauzula 13. ma zastosowanie do czasu trwania i rozwiązania umowy.
  • Klient może zrezygnować seminaria cyfrowe I seminaria typu blended learning bezpłatnie do momentu pierwszego zalogowania (maksymalnie 14 dni po zawarciu umowy) na naszej platformie e-learningowej "persolog Academy"/zakończenia rejestracji klienta lub uczestnika u nas i zapewnienia przez nas dostępu do logowania (maksymalnie 14 dni po zawarciu umowy) oraz zmiany rezerwacji zarezerwowanego seminarium cyfrowego na inny temat. Nie akceptujemy późniejszych wniosków o zmianę. W takim przypadku cena seminarium zostanie zapłacona niezależnie od uczestnictwa w zarezerwowanym seminarium. Po upływie okresu anulowania rezerwacji, w przypadku zmiany seminarium z wyższej kategorii cenowej na seminarium z niższej kategorii cenowej, należy zapłacić wyższą cenę seminarium. W każdym przypadku decydująca jest data otrzymania oświadczenia klienta w formie tekstowej. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia punktu 13.
 12. Żądanie anulowania lub zmiany rezerwacji przez klienta musi zostać złożone w formie pisemnej i powinno być zaadresowane na adres:

  perolog GmbH
  Ulica Königsbachera 51
  75196 Remchingen
  Tel: +49 (0) 7232-3699-0
  E-mail: mail@persolog.com

  Żądanie anulowania lub zmiany rezerwacji uważa się za złożone i trwale zarezerwowane dopiero po potwierdzeniu przez nas nowego żądanego terminu.

 13. W przypadku udziału w seminarium w wirtualnej rzeczywistości (zwanych dalej „Seminariami VR”) obowiązuje dodatkowo „Regulamin Seminariów VR”.

V. Ceny i warunki płatności

 1. Obowiązują ceny podane przez nas w momencie zawarcia umowy.
 1. Nasze ceny podawane są w euro plus obowiązujący ustawowy podatek VAT i koszty wysyłki. W przypadku dostawy towaru odpowiednie koszty wysyłki są ustalane w trakcie składania zamówienia i pokrywane są przez Klienta. Od wartości zamówienia 300 Euro dostarczamy bezpłatnie na terenie Niemiec i Austrii. Wybór trasy i sposobu wysyłki zależy od nas.
 1. Płatności dokonywane są w następujący sposób:
  • Faktura płatna w terminie 10 dni od dnia otrzymania faktury;
  • Gotówka z góry, płatne niezwłocznie po otrzymaniu faktury;
  • za pośrednictwem usługodawcy Adyen lub innego dostawcy usług płatniczych wskazanego przez nas przed złożeniem zamówienia/rezerwacją. Obowiązują podane tam opcje płatności i warunki. 
 1. Płatności uważa się za dokonane dopiero po ostatecznym zaksięgowaniu na naszym koncie.
 1. Za wszystkie dostawy i usługi mamy prawo żądać zapłaty zaliczki. W przypadku przedpłaty nasze świadczenie nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z ust. 4.
 1. W przypadku opóźnienia w płatności jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Nie ma to wpływu na dochodzenie dalszych szkód spowodowanych zwłoką.
 1. Klient może potrącić swoje roszczenie wobec nas tylko wtedy, gdy jest ono przez nas bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone. Klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania w przypadku wykonania częściowego zgodnie z art. 320 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
 1. W przypadku zakupów lub rezerwacji za pośrednictwem Digistore24 GmbH obowiązują ogólne warunki Digistore24 dla kupujących tam zdeponowanych.

VI. Rejestracja i utworzenie konta klienta

 1. Zamówienie/rezerwacja za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jest możliwa wyłącznie po rejestracji i pomyślnym utworzeniu konta klienta. Nie przysługuje prawo do rejestracji i założenia Konta Klienta.
 2. Utworzenie konta klienta podlega następującym warunkom:
  • Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnomocnictwo do reprezentacji. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji zarejestrowanego upoważnionego przedstawiciela wygasną, należy niezwłocznie wyznaczyć nowego upoważnionego przedstawiciela jako osobę kontaktową.
  • Podczas rejestracji konta klienta należy podać pełną nazwę firmy lub nazwę przedsiębiorcy wraz z adresem e-mail oraz wybrać hasło (dane dostępowe). Klient ma obowiązek zadbać o to, aby dane podane przez niego podczas rejestracji były prawdziwe i kompletne. Jeśli klient poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje, jesteśmy uprawnieni do zamknięcia i usunięcia konta klienta bez uprzedzenia.
  • Klient w żadnym wypadku nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim swoich danych dostępowych, a w szczególności hasła dostępu. Jeśli mimo to osoby trzecie uzyskają dostęp do konta klienta lub jeśli klient będzie miał inne oznaki niewłaściwego korzystania ze swojego konta, klient ma obowiązek natychmiast nas o tym poinformować i zmienić swoje dane dostępowe. W przypadku nadużycia zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta i podjęcia kroków prawnych.
  • Niedozwolona jest wielokrotna rejestracja przy użyciu tego samego adresu e-mail Klienta.
 1. Możemy w każdej chwili zablokować lub usunąć konto klienta, jeśli jest ono nadużywane lub za pośrednictwem konta klienta dochodzi do czynów nielegalnych, antykonkurencyjnych, karalnych lub niemoralnych.
 2. Po ukończeniu certyfikacji certyfikowani trenerzy persolog mają możliwość zakupu drukowanych i internetowych produktów odpowiedniego modelu na warunkach trenerskich w sklepie internetowym persolog. Wymagana jest w tym celu rejestracja w sklepie.

VII. Prawa autorskie i majątkowe, prawa użytkowania

 1. Dostarczone przez nas produkty/towary i treści/treści cyfrowe są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi nam lub osobom trzecim i mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie uzgodnionego w umowie celu użytkowania. Za korzystanie z tych produktów/towarów i treści/treści cyfrowych klient nabywa, pod warunkiem zapłaty należnej ceny zakupu/seminarium, dla siebie oraz, w zakresie swojego zamówienia/rezerwacji i indywidualnego porozumienia umownego , jeśli dotyczy to również innych wyznaczonych upoważnionych użytkowników, proste, niewyłączne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z odpowiednich produktów i treści do własnych celów, którego to prawa nie można przenieść na osoby trzecie. Prawo użytkowania umożliwia Klientowi wgląd do treści Produktu, a także pobieranie, jednorazowe zapisywanie i jednorazowe drukowanie treści.
 1. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza określone w punkcie VII.1 niniejszego Regulaminu jest wykluczone i wymaga uprzedniej odrębnej pisemnej zgody odpowiedniego posiadacza praw, chyba że takie wykorzystanie jest dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe. W szczególności zabrania się Klientowi lub innym uprawnionym użytkownikom kopiowania dostarczonych produktów i treści – w tym ich fragmentów – usuwania adnotacji o prawach autorskich lub oznaczeń marki, modyfikowania lub zmiany produktów i treści, kopiowania produktów i treści na inne nośniki danych lub sieci, tworzenia i wykorzystywania reprodukcji oraz wszelkich odpłatnych lub nieodpłatnych transferów, udostępniania lub jakiejkolwiek formy komercyjnego wykorzystania. Klientowi nie wolno stosować żadnych środków w celu obejścia lub obejścia tych środków.
 1. Przy zakupie e-booków obowiązuje dodatkowo odpowiedni opis produktu oraz poniższe przepisy:
  • Po zawarciu umowy eBook udostępniamy Klientowi do pobrania.
  • Wraz z pobraniem eBooka Klient nabywa proste, niewyłączne, niepodlegające sublicencji prawo do korzystania z eBooka, które nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie i jest nieograniczone w czasie. Nabycie praw do treści lub samego eBooka nie jest z tym związane.
  • Klientowi przysługuje prawo do pobrania eBooka maksymalnie trzykrotnie i zapisania go na maksymalnie trzech urządzeniach końcowych. Klient może wywoływać eBook na urządzeniach końcowych dowolną ilość razy.
  • Przekazywanie eBooka, kopii eBooka lub treści eBooka osobom trzecim jest niedozwolone. Podobnie Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania eBooka, kopii lub treści eBooka, publikowania go w Internecie lub sieciach ani jego odsprzedaży.
  • Klientowi nie przysługuje prawo do zmiany treści eBooka pod względem merytorycznym lub redakcyjnym. Klientowi nie wolno usuwać ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich, cyfrowych znaków wodnych. Klientowi nie wolno usuwać ani obchodzić środków zabezpieczających przed naruszeniami praw autorskich.
  • Jesteśmy uprawnieni do zablokowania możliwości ponownego pobrania eBooka zgodnie z pkt. VII.4.c niniejszego regulaminu, w przypadku gdy poweźmiemy wiedzę o łamaniu przez Klienta powyższych warunków.

VIII. Gwarancja

 

 1. W przypadku umów o dostawę towaru Klientowi przysługują uprawnienia i roszczenia wynikające z ustawowych przepisów o odpowiedzialności za wady. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady przedawniają się w ciągu 12 miesięcy od wydania towaru, chyba że ustawa bezwzględnie przewiduje dłuższe terminy przedawnienia.

 2. W związku z odpowiedzialnością za wady oprogramowania należy wziąć pod uwagę, że nie we wszystkich warunkach stosowania można zapewnić bezbłędne działanie oprogramowania. Odpowiedzialność za wady jest zatem wyłączona, jeżeli oprogramowanie jest eksploatowane na systemie, który nie spełnia minimalnych wymagań podanych na opakowaniu lub w dokumentacji, chyba że Klient udowodni, że wada istniałaby również, gdyby oprogramowanie było używane w systemie, który spełnił te minimalne wymagania.

IX. Obciążenie

 

 1. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych lub zwrotu kosztów wynikających z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony naszych przedstawicieli lub osób pomagających. O ile nie zostaniemy oskarżeni o umyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

 2. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli w sposób zawiniony naruszymy istotny obowiązek umowny; w tym przypadku jednak odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do szkody typowo występującej, przewidywalnej w chwili zawarcia umowy.
 3. Odpowiedzialność za zawinione obrażenia życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 4. O ile nie określono inaczej powyżej lub w naszych Warunkach korzystania, odpowiedzialność – niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia – jest wyłączona. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z culpa in contrahendo, innych naruszeń obowiązków lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkód majątkowych zgodnie z § 823 BGB.

 5. Wyklucza się osobistą odpowiedzialność naszych przedstawicieli prawnych, zastępców i pracowników za szkody spowodowane przez nich na skutek lekkiego zaniedbania. O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wyżej wymienione osoby.

X. Zastrzeżenie tytułu własności

 

 1. W przypadku dostawy towaru pozostaje on naszą własnością do czasu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego łączącego nas z klientem.

 2. O ile prawo właściwe, na obszarze którego znajduje się towar, nie pozwala na zastrzeżenie własności, jesteśmy uprawnieni do korzystania ze wszystkich praw, które w innym przypadku moglibyśmy zastrzec w stosunku do towaru. Klient jest zobowiązany do współdziałania we wszelkich środkach, jakie pragniemy podjąć w celu ochrony naszego prawa własności lub zamiast tego innego zabezpieczenia towaru

XI. Ochrona danych

 1. Wymagane dane dotyczące klienta i dostawy będą przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji umowy i w tym kontekście będą również, w razie potrzeby, przekazywane osobom trzecim.
 2. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu danych wykraczających poza realizację umowy w formie tekstowej skierowanej do nas np. mailem na adres datenschutz@persolog.com

  Ponadto obowiązuje nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych pod adresem https://persolog.com/data-protection/

XII. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

 

 1. Miejscem wykonania i jurysdykcją dla wszystkich zobowiązań wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba naszej firmy pod adresem 75196 Remchingen. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych w siedzibie Klienta.

 

 1. Z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

Stan: maj 2023

Warunki korzystania z członkostwa cyfrowego persolog GmbH
Cieszymy się, że wybrali Państwo jedno lub więcej członkostw persolog GmbH.

Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do firmy persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Niemcy, NIP: DE231004454.

I. Zakres

 1. Poniższe warunki w aktualnej wersji mają zastosowanie do wszystkich ofert, dostaw i innych usług związanych z członkostwem cyfrowym w „Akademii Persolog”. Nasze Ogólne Warunki Korzystania (zwane dalej Warunkami Korzystania) mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych transakcji.
 2. Obowiązują wyłącznie nasze warunki użytkowania. Nie uznajemy żadnych sprzecznych, odbiegających lub uzupełniających warunków partnera umowy/użytkownika (zwanego dalej „klientem”), chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność w formie pisemnej. Nasze Warunki Korzystania obowiązują również w przypadku, gdy świadczymy usługi bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od warunków Klienta.
 3. Nasze Warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do spółek w rozumieniu § 310 I niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a także do osób prawnych prawa publicznego i funduszy specjalnych prawa publicznego.

II. Zawarcie umowy

 1. Treści na naszej stronie głównej i w innych publikacjach służące do celów prezentacyjnych i/lub reklamowych nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie dla klienta do złożenia wiążącej oferty. Klient składa wiążącą ofertę zamówienia ofert cyfrowych znajdujących się w koszyku, wysyłając zamówienie poprzez aktywację przycisku „Kup teraz” po przejściu procesu składania zamówienia online. Ofertę można złożyć wyłącznie w przypadku, gdy Klient zaakceptował niniejszy Regulamin poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję Ogólne Warunki Korzystania” i tym samym umieścił go w swojej ofercie.

 2. Następnie wyślemy klientowi potwierdzenie zamówienia e-mailem. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty. Z tego wynika treść umowy.

 3. Obowiązki wynikające z § 312i ust. 1 zdanie 1 nie. 1 do nr. 3 i zdanie 2 BGB nie mają zastosowania.

III. Wymagania dostępowe, opis usługi

 1. Aby zamówić i korzystać z członkostwa cyfrowego, klient potrzebuje ważnego adresu e-mail i wydajnego połączenia internetowego.

 2. Opłaty za połączenie z Internetem oraz wszelkie inne koszty powstałe w związku z zawarciem umowy o korzystanie z usług telefonii komórkowej ponosi Klient i nie są częścią członkostwa cyfrowego.
  Klienci mogą uzyskać dostęp do treści cyfrowych „Akademii persolog” i z nich korzystać w formie cyfrowej za pośrednictwem strony internetowej „Akademii persolog” pod adresem onlineacademy.persolog.com.

 3. Członkostwo cyfrowe obejmuje dostęp do strony internetowej „Akademii Persolog” (onlineacademy.persolog.com) za pośrednictwem komputera PC/Mac/notebooka, smartfonów i tabletów.

 4. Tymczasowa przerwa w członkostwie cyfrowym nie jest możliwa.

 5. Członkostwo cyfrowe ma charakter osobisty i dotyczy wyłącznie upoważnionego użytkownika zgłoszonego przez klienta. Niedopuszczalne jest przenoszenie praw na osoby trzecie.

IV. Dostępność treści cyfrowych

 1. Treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Internetu, są z reguły dostępne dla klienta przez cały czas. Jednakże dostępność przez cały czas 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę nie jest gwarantowana ani zapewniona.

 2. Dostęp może zostać czasowo przerwany w przypadku chwilowych przerw wynikających z niezbędnych prac konserwacyjnych lub zakłóceń systemowych Internetu u zewnętrznych dostawców lub zewnętrznych operatorów użytkowników, a także w przypadku działania siły wyższej.

 3. Nie ma uprawnień do określonych treści. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia, zmiany, ulepszenia i/lub uzupełnienia udostępnionych treści w dowolnym momencie.

V. Rejestracja i autoryzacja dostępu

 1. Członkostwo cyfrowe wymaga rejestracji przez klienta. Klient musi podać swój adres e-mail osoby upoważnionej do korzystania z usługi.

 2. Klient otrzymuje dane dostępowe umożliwiające dostęp do treści udostępnianych cyfrowo. Dane dostępowe muszą być bezpiecznie przechowywane i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Korzystanie przez osoby trzecie zatrudnione przez Klienta jest dozwolone, ale wyłącznie w przypadku jednorazowego i ograniczonego w czasie użycia w kontekście konkretnego zdarzenia Klienta.

 3. Możemy zablokować lub usunąć konto, jeśli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem, antykonkurencyjne, karalne lub niemoralne.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Obowiązują ceny z naszego cennika obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

 2. Jeżeli po zawarciu umowy zawartość cyfrowa członkostwa zostanie rozszerzona bardziej niż nieznacznie, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego podwyższenia cen, czyli proporcjonalnie do zaistniałego rozszerzenia. Podwyższenie następuje z początkiem miesiąca następnego po otrzymaniu przez Klienta powiadomienia o zmianie. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie sześciu tygodni od powiadomienia o podwyżce ceny, ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny wejdzie w życie. Jeżeli Klient nie skorzysta z tego prawa i został poinformowany o tym skutku prawnym w zawiadomieniu o podwyżce ceny, umowa będzie kontynuowana po zmienionych cenach.

 3. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, nasze ceny nie zawierają obowiązującego w danym momencie ustawowego podatku od wartości dodanej.

 4. Stosunek umowny będzie rozliczany za pośrednictwem dostawcy usług digistore24 lub innego wskazanego przez nas przed złożeniem zamówienia dostawcy usług płatniczych. Obowiązują tam przewidziane możliwości i warunki płatności.

 5. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez Klienta jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu do członkostwa cyfrowego do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich należnych roszczeń wynikających z całej relacji biznesowej z Klientem, niezależnie od podstawy prawnej. Ponadto jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Dochodzenie dalszych szkód spowodowanych zwłoką pozostaje nienaruszone.

 6. Klient może potrącić swoje roszczenie wobec nas tylko wtedy, gdy jest ono przez nas bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone. Klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania w przypadku częściowego wykonania zgodnie z § 320 ust. 2 BGB.

VII. Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Obowiązuje ustawowa rękojmia.

 2. Usterki techniczne na stronie internetowej „Akademii Persolog” usuniemy w rozsądnym terminie. Nasza odpowiedzialność rozciąga się tutaj jedynie na punkt transferu obsługiwanych przez nas systemów do Internetu, ale nie na systemy klienta i linie transmisji danych poza punktem transferu.

 3. Nie przejmujemy żadnej gwarancji na zawartość. Klient nie ma żadnych roszczeń do określonych treści. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia, zmiany, ulepszenia i/lub uzupełnienia udostępnionych treści w dowolnym momencie.

 4. Dokładamy zwykłej staranności przy wyborze i konserwacji treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest kompletna, poprawna i aktualna.

 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie wady, usterki lub uszkodzenia.

 6. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych lub zwrotu kosztów wynikających z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony naszych przedstawicieli lub osób pomagających. O ile nie zostaniemy oskarżeni o umyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

 7. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli w sposób zawiniony naruszymy istotny obowiązek umowny; w tym przypadku jednak odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do szkody typowo występującej, przewidywalnej w momencie zawarcia umowy.

 8. Odpowiedzialność za zawinione obrażenia życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 9. O ile powyżej nie określono inaczej lub w naszych warunkach korzystania, odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z culpa in contrahendo, innych naruszeń obowiązków lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkody materialnej zgodnie z § 823 BGB.

 10. Wyklucza się osobistą odpowiedzialność naszych przedstawicieli prawnych, zastępców i pracowników za szkody spowodowane przez nich na skutek lekkiego zaniedbania. O ile nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wyżej osobom.

VIII. Czas trwania i zakończenie

 1. Okres członkostwa cyfrowego wynika z odpowiedniej umowy. Okres obowiązywania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o odpowiednio uzgodniony okres, chyba że członkostwo zostało wypowiedziane w formie pisemnej, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks), przez jedną ze stron umowy do ostatniego dnia najpóźniej w dniu uzgodnionego terminu.

 2. Prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Uznaje się, że ważny powód istnieje dla nas w szczególności, jeśli (i) Klient poważnie lub pomimo naszego ostrzeżenia wielokrotnie naruszył niniejszy Regulamin lub inne zobowiązania umowne, (ii) Klient korzysta z dostępu bez upoważnienia lub pozwala na jego wykorzystywane przez osoby trzecie, (iii) wykorzystuje treści cyfrowe w sposób niezgodny z prawem, (iv) Klient pomimo dwukrotnego upomnienia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, (v) sytuacja finansowa Klienta uległa znacznemu pogorszeniu lub (vi) co najmniej wobec majątku klienta zostało wszczęte wstępne postępowanie upadłościowe lub zostało umorzone ze względu na brak majątku.

 3. Po rozwiązaniu umowy zablokujemy klientowi dostęp do członkostwa cyfrowego ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Jeżeli Klient ponosi odpowiedzialność za przedwczesne rozwiązanie umowy, przysługuje nam również prawo do odszkodowania za szkody, które może obejmować również odszkodowanie za szczególne warunki przyznane klientowi lub reklamującym osobom trzecim w momencie zawarcia umowy.

IX. Poprawki i transfery

 1. Zmiany w adresie rozliczeniowym, zamówionym module członkostwa lub innych danych klienta muszą zostać nam zgłoszone i mogą zostać uwzględnione najwcześniej po pięciu dniach od ich otrzymania. Zmiany sposobu płatności – za wyjątkiem zmiany konta – możliwe są dopiero po upływie wybranego okresu płatności.

 2. Przeniesienie członkostwa na innego Klienta wymaga naszej zgody. Prośbę o przelew od obu klientów należy przesłać do nas w formie tekstowej. Naszą zgodę uważa się za wyrażoną w momencie dokonania zmiany.

X. Prawa autorskie i majątkowe

 1. Treści udostępniane w ramach członkostwa cyfrowego są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności przysługującymi nam lub osobom trzecim. Za korzystanie z członkostwa cyfrowego Klient nabywa, pod warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia, dla siebie oraz, w zakresie swojego zamówienia i indywidualnego porozumienia umownego, jeżeli dotyczy to także innych uprawnionych użytkowników, proste, niewyłączne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z odpowiednich treści cyfrowych do własnych celów, które to prawo nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie i jest ograniczone do czasu obowiązywania umowy. Prawo do użytkowania umożliwia klientowi czytanie i oglądanie treści cyfrowych.
 1. Każde zastosowanie wykraczające poza zastosowanie opisane w punkcie XI.1. jest wykluczone i wymaga uprzedniej odrębnej pisemnej zgody odpowiedniego posiadacza praw, chyba że takie wykorzystanie jest dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe. W szczególności zabrania się Klientowi lub innym upoważnionym użytkownikom powielania treści cyfrowych – w tym ich fragmentów – usuwania informacji o prawach autorskich lub nazw marek, modyfikowania lub zmiany treści cyfrowych, kopiowania treści cyfrowych na inne nośniki danych lub do sieci, wykonywania i wykorzystywania reprodukcji oraz przekazywanie, udostępnianie lub jakąkolwiek formę komercyjnego wykorzystania, odpłatnie lub bezpłatnie. Klientowi nie wolno stosować żadnych środków w celu obejścia lub obejścia tych środków.

XI. Ochrona danych

 1. Wymagane dane dotyczące klienta i dostawy będą przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji umowy i w tym kontekście będą również, w razie potrzeby, przekazywane osobom trzecim.

 2. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu danych poza realizacją umowy w formie tekstowej, np. mailowo na adres datenschutz@persolog.com.

 3. Dodatkowo obowiązuje nasze oświadczenie o ochronie danych
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

 1. Miejscem wykonania i jurysdykcją dla wszystkich zobowiązań wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba naszej firmy pod adresem 75196 Remchingen. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych w siedzibie Klienta.
 2. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Stanowisko: Kwiecień 2024 r.

Nach oben scrollen
Wybierz język

Odkryj świat persolog

Jesteśmy obecni na całym świecie. Wybierz preferowany język, aby dowiedzieć się więcej o persolog w Niemczech i w Twojej okolicy.