Splošni pogoji za naročila in rezervacije pri persolog GmbH

Stanje: 12.07.2023

I. Področje uporabe

 1. Za vse ponudbe, dostave in druge storitve v zvezi z naročili/rezervacijami blaga pri nas veljajo naslednji Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju le »Pogoji poslovanja«) v različici, veljavni v trenutku naročila/rezervacije.
 1. Blago v smislu teh Pogojev in določil so vsi izdelki, seminarji in storitve, ki jih je mogoče kupiti/rezervirati pri nas kot del naročila/rezervacije.
 1. Veljajo izključno naši pogoji. Ne priznavamo nobenih nasprotujočih si, odstopajočih ali dopolnilnih pogojev pogodbenega partnerja/stranke (v nadaljevanju »Stranka«), razen če smo se izrecno pisno strinjali z njihovo veljavnostjo. Naši pogoji veljajo tudi, če naše storitve opravljamo brez zadržkov, saj vemo, da obstajajo nasprotujoči si ali odstopajoči pogoji in določila stranke.
 1. Naši pogoji veljajo samo za podjetja v smislu § 310 I BGB (nemški civilni zakonik), kot tudi za pravne osebe javnega prava in posebne sklade javnega prava.

II. Sklenitev pogodbe

 1. V primeru naročil/rezervacij preko naše spletne trgovine ali pristajalnih strani, predstavitev in oglaševanje blaga v naši spletni trgovini ne predstavljata zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe, temveč le poziv kupcu k oddaji zavezujoče ponudbe. Če je blago na voljo, lahko kupec odda zavezujočo ponudbo za naročilo blaga iz nakupovalne košarice šele po registraciji in uspešni vzpostavitvi računa kupca v skladu s točko VI teh pogojev poslovanja z oddajo naročila z aktiviranjem » naročilo pod pogojem plačila« ali gumb »registracija pod pogojem plačila«, potem ko opravite postopek spletnega naročanja. Ponudbo je možno oddati le, če je kupec predhodno s klikom na ustrezen gumb sprejel te Splošne pogoje in jih s tem vključil v svojo ponudbo. Nato bomo stranki po elektronski pošti poslali potrditev naročila/rezervacije. Potrditev naročila/rezervacije pomeni sprejem ponudbe. V primeru rezervacije seminarja bo stranka prejela potrditev rezervacije, če so prosta mesta za seminar. Pri naročanju izdelkov je vsebina pogodbe in okvirni rok dobave rezultat potrditve naročila, v kolikor je dobava zahtevana glede na lastnosti kupljenega blaga.
 1. Izven naročil/rezervacij v naši spletni trgovini povpraševanje kupca, ustno ali pisno, po telefonu, faksu ali elektronski pošti, predstavlja zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Nato izdelamo potrditev naročila/rezervacije, ki jo kupcu pošljemo po elektronski pošti. Potrditev naročila/rezervacije pomeni sprejem ponudbe. V primeru rezervacije seminarja bo stranka prejela potrditev rezervacije, če so prosta mesta za seminar. Pri naročanju izdelkov vsebina pogodbe in okvirni rok dobave izhajata iz potrditve naročila, v kolikor je dobava zahtevana glede na lastnosti kupljenega blaga.
 1. Obveznosti iz določb člena 312i (1) 1. stavka št. 1 do št. 3 in 2. stavek BGB sta izključena.

III. Dostava blaga

 1. V kolikor je dostava zahtevana glede na lastnosti kupljenega blaga, se dobavni rok, ki smo ga navedli v potrditvi naročila, računa od trenutka potrditve naročila.
 1. Dobavni roki in dobavni roki se vedno upoštevajo kot okvirni. Šteje se, da so izpolnjeni, če je bilo blago odposlano do izteka roka uporabnosti.
 1. Če naročnik po sklenitvi pogodbe zahteva spremembe ali dopolnitve naročila, ki onemogočajo izpolnjevanje roka dobave, se rok dobave skladno s spremembami in dopolnitvami podaljša za čas, ki je primeren za izvajanje teh sprememb in dopolnitev.
 1. Za nadaljnje dobave bomo imeli pravico do pridržka, dokler niso plačane vse prejšnje dobave.
 1. Če kupec v okviru enega naročila naroči več blaga, za katera veljajo različni dobavni roki, blago (če ni drugače dogovorjeno) odpremimo v skupni dostavi. V tem primeru za naročilo blaga kot celoto velja dobavni rok, ki velja za blago z najdaljšim dobavnim rokom.
 2. Pri dobavi blaga smo upravičeni do delnih dobav v razumnem obsegu in jih posebej fakturirati.
 1. Tveganje se prenese na stranko, ko je blago predano špediterju. Pošiljka se vedno izvaja v imenu stranke.
 1. Če obvezujočih dobavnih rokov ne moremo upoštevati iz razlogov, za katere ne odgovarjamo (nedobavljivost blaga), bomo o tem brez odlašanja obvestili kupca in ga hkrati obvestili o predvidenem novem roku dobave. Če tudi blago ne bo dobavljivo v novem dobavnem roku, smo upravičeni do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe; stranki bomo nemudoma povrnili morebitno nadomestilo, ki ga je stranka že plačala. Za primer nedobavljivosti blaga v tem smislu se šteje predvsem nepravočasna samodobava dobaviteljev, če smo sklenili skladen posel varovanja pred tveganjem, nismo krivi ne mi ne naši dobavitelji ali nismo dolžni. nabaviti v posameznem primeru.

IV. Rezervacija seminarja

 1. Persolog ponuja naslednje vrste seminarjev:
  1. Skupinski seminarji in interni seminarji:
   Seminarji so na voljo bodisi kot odprti skupinski seminarji ali kot interni seminarji, ki so individualno prilagojeni zahtevam naročnika, potekajo v zaprtih skupinah in se lahko naročijo izključno pri Podjetja. Odprti seminarji in interni seminarji se izvajajo kot seminar iz oči v oči ali kot spletni seminar, ki se prenaša preko videa z uporabo »Zoom« ali primerljivega orodja.
  2. Digitalni seminarji:
   Preko naše platforme za e-učenje »persolog Academy« ponujamo dopolnilne seminarje ter tečaje za izpopolnjevanje in usposabljanja, ki jih stranka ali udeleženec lahko kadarkoli začne in izvaja preko spleta (v nadaljevanju samo »digitalni seminarji«).
  3. Seminarji mešanega učenja:
   Poleg tega ponujamo tečaje po »konceptu mešanega učenja« kot kombinacijo digitalnih seminarjev in spletnih seminarjev ali seminarjev iz oči v oči (v nadaljevanju le »Seminarji mešanega učenja«).
 1. Ciljno skupino in vsebino posameznih seminarjev ter storitve, ki se izvajajo v okviru le-teh, najdete v opisu posameznega seminarja oziroma programa. Spremna dokumentacija seminarja se naročniku oziroma udeležencu izda v papirni obliki ali pošlje v elektronski obliki, če je to izrecno navedeno v posameznem opisu seminarja. Če se seminarska dokumentacija izda ali pošlje, se to praviloma izvede pred ali na začetku seminarja, v posameznih primerih tudi med ali ob koncu seminarja.
 2. Morebitna potrebna potovanja na in s seminarjev mora naročnik organizirati na lastne stroške.
 3. V ceno seminarja je vključena pogostitev strank ali udeležencev med odmori na seminarju (npr. prigrizki, pijača), če je to izrecno navedeno v opisu seminarja.
 4. Če in v kolikor je to izrecno navedeno v opisu seminarja, kupec oziroma udeleženec po udeležbi na seminarju prejme potrdilo o udeležbi. Potrdilo o udeležbi prejme naročnik ali udeleženec ob koncu seminarja v elektronski ali papirni obliki, poslano v elektronski obliki v roku 7 delovnih dni na e-naslov, ki ga je naročnik ali udeleženec navedel ob rezervaciji oz. na voljo kot prenos.
 5. Pridržujemo si pravico do enostranskega preklica potrdila o rezervaciji seminarja (potrditev rezervacije) in do odpovedi ali prestavitve seminarja. V tem primeru se stranka ali udeleženec lahko udeleži novega ali drugega termina/seminara ali prekliče rezervacijo. V slednjem primeru se naročniku vrne že plačana cena seminarja. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
 6. Nobenega pravnega zahtevka ni do vodenja naročenega seminarja s strani predavatelja, navedenega v opisu seminarja. Pridržujemo si pravico, da imenovanega predavatelja iz določenih razlogov, kot je bolezen ali drugi preventivni razlogi, zamenjamo z drugim našim predavateljem.
 7. V primeru seminarjev iz oči v oči ali spletnih seminarjev pravica do udeležbe na naših seminarjih, pridobljena s sklenitvijo pogodbe, ni prenosljiva. V primeru digitalnih seminarjev in seminarjev mešanega učenja prejme vsaka stranka ali udeleženec naš osebni dostop. Uporaba vsebine na naši platformi za e-učenje je omejena na to stranko ali udeleženca in na obdobje, navedeno v opisu seminarja. Prenos dostopnih podatkov tretjim osebam, ki od nas niso prejele osebnega dostopa, ni dovoljen.
 8. Naše osebne seminarje lahko izvajamo kot spletne seminarje, če je izvajanje osebnih seminarjev omejeno ali prepovedano z uradnimi odredbami. V tem primeru ima stranka izključno možnost izbire med ponovno rezervacijo seminarja iz oči v oči za poznejši datum ali udeležbo na spletnem seminarju, ki nadomešča seminar iz oči v oči. Stranka nima pravice do brezplačne odpovedi seminarja. O prehodu iz osebnega seminarja v spletni seminar bo stranka obveščena pred rezerviranim terminom. Odločitev za udeležbo na spletnem seminarju se šteje za sprejeto, če stranka 48 ur pred pričetkom spletnega seminarja ne zahteva ponovne rezervacije po elektronski pošti.
 9. V primeru udeležbe na spletnem seminarju bo naročnik oziroma udeleženec po plačilu cene seminarja najkasneje dan pred datumom po elektronski pošti prejel dodatne informacije o tehničnih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati strojna in programska oprema, potrebna navodila za uporabo »Zooma« ali primerljivega orodja, predviden čas spletnega seminarja in kodo za dostop, ki stranki ali udeležencu omogoča spremljanje spletnega seminarja v realnem času na internetni terminalski napravi (PC, prenosni računalnik). , pametni telefon, tablica). V ta namen mora stranka ali udeleženec vnaprej prenesti »aplikacijo Zoom« ali »program Zoom« ali primerljivo orodje. Ustvarjanje računa Zoom s strani stranke ali udeleženca ni potrebno, zadostuje namestitev programske opreme na njegovo končno napravo. Koda je namenjena izključno stranki ali udeležencu, je ni dovoljeno posredovati naprej in daje stranki ali udeležencu pravico do enkratnega prejema prenosa. Prav tako ni dovoljeno dovoliti tretjim osebam, da sodelujejo pri prenosu skupaj s stranko ali naročnikom. V primeru kršitve pravica do sodelovanja pri prenosu preneha; vendar obveznost plačila ostane v veljavi. Enako velja za posnetke oziroma zapise prenosa v zvoku in/ali sliki ter shranjevanje na nosilce podatkov. Če prenos spletnega seminarja ni ali ni pravilno mogoč zaradi nezadostnih tehničnih zahtev ali nepravilnega delovanja naročnika ali udeleženca, prav tako ni zahtevka za povračilo stroškov ali ponovne udeležbe na naslednjem spletnem seminarju na isto temo.
 10. Glede trajanja in prenehanja pogodbenega razmerja veljajo naslednji pogoji:
  • V primeru osebni seminarji in online seminarji, pogodba ne vključuje minimalnega roka. Trajanje pogodbenega razmerja temelji na naravi ali namenu storitve in se v skladu s členom 620(2) nemškega civilnega zakonika (BGB) samodejno konča ob koncu ustreznega seminarja, ne da bi bilo treba odpovedati pogodbo. Pravica do izredne odpovedi ostaja nespremenjena.
  • Pogodbe za digitalne seminarje<span style="font-style: se začnejo ob sklenitvi pogodbe in se končajo po izteku roka, določenega v opisu zadevnega seminarja, brez potrebe po odpovedi. Pravica do izredne odpovedi in v primeru potrošnikov pravica do odpovedi pogodbe v skladu s členi 327c, 327m in 327r BGB ostaneta nespremenjeni.
  • Spletni učni seminarji<span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: var( --e-global-color-text ); background-color: V primeru, da se seminarji za učenje na daljavo izvajajo v skladu z določbami Zakona o zaščiti učenja na daljavo (FernUSG), jih lahko stranka prvič odpove ob koncu prvih šestih mesecev po sklenitvi pogodbe z odpovednim rokom šestih tednov; po koncu prvih šestih mesecev je odpoved mogoča kadar koli z odpovednim rokom treh mesecev. Odpoved mora biti v obliki besedila. V primeru odpovedi mora stranka plačati le tisti del nadomestila, ki ustreza vrednosti naših storitev v času trajanja pogodbe. Pravica do izredne odpovedi in v primeru potrošnikov pravica do odpovedi pogodbe v skladu s členi 327c, 327m, 327r BGB ostaneta nespremenjeni.
 11. Za odpovedi in ponovne rezervacije seminarjev veljajo naslednji pogoji
  • Rezervacije odprtih seminarji iz oči v oči (skupinski seminarji) se lahko odpovejo do 4 tedne pred pričetkom seminarja s povračilom celotne cene seminarja. Za odpovedi do 3 tedne pred začetkom seminarja zaračunamo odstopnino v višini 25% cene seminarja, za odpovedi do 2 tedna pred začetkom seminarja 50% cene seminarja in za odpovedi do 1. teden pred pričetkom 75% cene seminarja. V primeru kasnejše odjave je potrebno plačati celotno ceno seminarja. Pridržujemo si pravico dokazati višjo škodo, stranka si pridržuje pravico dokazati nižje ali brez stroškov. V vsakem primeru je odločilen datum, ko prejmemo izjavo kupca v besedilni obliki. Stranka lahko imenuje drugega udeleženca, da se izogne odpovedi. Če je za seminar zahtevana predhodna certifikacija z modelom osebnostnega faktorja persolog® (ali druga certifikacija persolog GmbH), mora nadomestna oseba izpolniti to zahtevo.
  • Kupec lahko prekliče odprte osebne seminarje<span style="font-style: (skupinski seminarji) do 30 dni pred začetkom seminarja in pustite prost datum ali izberite nov datum ali seminar z drugo temo (ponovna rezervacija). V primeru preknjižbe na drug datum zaračunamo manipulativno pristojbino v višini 50 evrov na seminar do 11 dni pred začetkom seminarja. V primeru kasnejše preklicne rezervacije zaračunamo 10 % cene seminarja, vendar najmanj 50 evrov na seminar. Poznejših zahtevkov za spremembo ne sprejemamo. V tem primeru je treba plačati ceno seminarja ne glede na udeležbo na rezerviranem seminarju. Po izteku odpovednega roka je treba v primeru ponovne rezervacije s seminarja višje cenovne kategorije na seminar nižje cenovne kategorije plačati višjo ceno seminarja. V vsakem primeru je odločilen datum, ko prejmemo strankino izjavo v besedilni obliki. Stranka lahko navede drugega udeleženca, da bi preprečila spremembo rezervacije. Če se za dogodek zahteva predhodno certificiranje z modelom persolog® osebnostnih dejavnikov (ali drugo certificiranje podjetja persolog GmbH), mora nadomestna oseba izpolnjevati to zahtevo.
  • Rezervacije od interni seminarji (kot seminarje iz oči v oči ali spletne seminarje) lahko odpoveste do 12 tednov pred začetkom seminarja s vračilom celotne cene seminarja. Za odpovedi do 8 tednov pred začetkom seminarja zaračunamo odstopnino v višini 25% cene seminarja, za odpovedi do 6 tednov pred začetkom seminarja 50% cene seminarja in za odpovedi do 4 tednov. tednov pred začetkom 75% cene seminarja. V primeru kasnejše odjave je potrebno plačati celotno ceno seminarja. Pridržujemo si pravico dokazati višjo škodo, stranka si pridržuje pravico dokazati nižje ali brez stroškov. V vseh drugih pogledih se uporabljajo pravila iz člena 13.
  • Interni seminarji (kot seminarje iz oči v oči ali spletne seminarje) je mogoče brezplačno ponovno rezervirati do 21 dni pred začetkom seminarja, potem ko sta se stranki dogovorili za drug datum. V primeru kasnejše ponovne rezervacije na datum, za katerega se dogovorita obe strani, zaračunamo 25% cene seminarja. Pridržujemo si pravico dokazati višjo škodo, stranka si pridržuje pravico dokazati nižje ali brez stroškov. Če se stranki v primeru ponovne rezervacije ne uspeta dogovoriti o drugem datumu v 1 tednu od prejema zahteve za ponovno rezervacijo, se ponovna rezervacija obravnava kot odpoved v skladu z zgornjo klavzulo. V vseh ostalih pogledih se uporabljajo predpisi po 13. členu.
  • Rezervacije digitalnih seminarjev inseminarjev kombiniranega učenja lahko brezplačno prekličete 14 dni po sklenitvi pogodbe, če se še niste prijavili v našo platformo e-učenja. Po prvi prijavi v našo platformo za e-učenje "persolog Academy" preklic ni več mogoč. To pomeni z zaključkom registracije udeleženca pri nas in zagotovitvijo dostopa za prijavo. Odločilen je datum, ko ponovno prejmemo strankino izjavo o odpovedi v besedilni obliki. Stranka lahko imenuje drugega udeleženca, da bi se izognila odpovedi. To je mogoče le, če se stranka še ni prvič prijavila v sistem. Če se za seminar zahteva predhodna certifikacija z modelom persolog® Personality Factor Model (ali druga certifikacija persolog GmbH), mora nadomestna oseba izpolnjevati to zahtevo. V vseh drugih pogledih velja za trajanje in prekinitev pogodbe točka 13.
  • Stranka lahko prekliče digitalni seminarji in seminarji mešanega učenja brezplačno do prve prijave (največ 14 dni po sklenitvi pogodbe) na naši platformi za e-izobraževanje "persolog Academy"/zaključka registracije stranke ali udeleženca pri nas in zagotovitve dostopa za prijavo z naše strani (največ 14 dni po sklenitvi pogodbe) in ponovno rezervacijo rezerviranega digitalnega seminarja na drugo temo. Poznejših zahtevkov za spremembo ne sprejemamo. V tem primeru je treba plačati ceno seminarja ne glede na udeležbo na rezerviranem seminarju. Po izteku odpovednega roka je treba v primeru zamenjave seminarja v višji cenovni kategoriji za seminar v nižji cenovni kategoriji plačati višjo ceno seminarja. V vsakem primeru je odločilen datum, ko prejmemo strankino izjavo v besedilni obliki. V vseh drugih pogledih veljajo določbe oddelka 13.
 12. Zahteve za preklic ali ponovno rezervacijo s strani stranke morajo biti podane v pisni obliki in naslovljene na:

  persolog GmbH
  Königsbacherjeva ulica 51
  75196 Remchingen
  Tel.: +49 (0) 7232-3699-0
  E-naslov: mail@persolog.com

  Zahteve za odpoved ali ponovno rezervacijo se štejejo za vložene in trdno rezervirane šele z našo potrditvijo novega želenega datuma.

 13. Za udeležbo na seminarju v virtualni resničnosti (v nadaljevanju »VR seminarji«) veljajo dodatno »Pogoji uporabe VR seminarjev«.

V. Cene in plačilni pogoji

 1. Veljajo cene, ki smo jih navedli ob sklenitvi pogodbe.
 1. Naše cene so navedene v evrih plus veljavni zakonski DDV in stroški pošiljanja. V primeru dostave blaga so pripadajoči stroški pošiljanja določeni v procesu naročanja in jih nosi kupec. Od vrednosti naročila 300 evrov brezplačno dostavljamo po Nemčiji in Avstriji. Izbira poti pošiljanja in načina pošiljanja je po naši presoji.
 1. Plačila se izvedejo na naslednji način:
  • Račun, plačljiv v 10 dneh po prejemu računa;
  • Gotovina vnaprej, plačljivo takoj po prejemu računa;
  • preko ponudnika storitev Adyen ali drugega ponudnika plačilnih storitev, ki smo ga imenovali pred naročilom/rezervacijo. Veljajo tam navedene možnosti in pogoji plačila. 
 1. Plačila se štejejo za izvršena šele ob dokončnem nakazilu na naš račun.
 1. Za vse dobave in storitve smo upravičeni zahtevati predplačilo. V primeru predplačila bo naša izvedba izvedena šele po knjiženju plačila v skladu s členom 4.
 1. V primeru zamude pri plačilu bomo upravičeni zahtevati zamudne obresti po zakonski obrestni meri. To ostane nespremenjeno na uveljavljanje nadaljnje škode, povzročene zaradi neizpolnjevanja obveznosti.
 1. Stranka lahko pobota terjatev proti nam samo, če je z naše strani nesporna ali je bila pravno utemeljena. Stranka ima pravico do uveljavljanja pridržne pravice le, če njegova nasprotna terjatev temelji na istem pogodbenem razmerju. Stranka ni upravičena do pridržne pravice zaradi delne izvedbe v skladu z oddelkom 320 (2) nemškega civilnega zakonika (BGB).
 1. Za nakupe ali rezervacije prek družbe Digistore24 GmbH veljajo splošni pogoji družbe Digistore24 za kupce, ki so tam deponirani.

VI. Registracija in ustvarjanje računa stranke

 1. Naročilo/rezervacija preko naše spletne trgovine je možna šele po registraciji in uspešni kreiranju uporabniškega računa. Ni pravice do registracije in ustvarjanja računa stranke.
 2. Za ustvarjanje računa stranke veljajo naslednji pogoji:
  • Registrirajo se lahko samo fizične osebe, ki so popolnoma poslovno sposobne in zastopno pooblaščene. Če registriranemu pooblaščencu poteče pooblastilo za zastopanje, je treba kot kontaktno osebo brez odlašanja imenovati novega pooblaščenca.
  • Pri registraciji računa stranke je potrebno vnesti polno firmo ali naziv podjetja ali ime podjetnika skupaj z elektronskim naslovom in izbrati geslo (podatki za dostop). Stranka je odgovorna za resničnost in popolnost podatkov, ki jih navede ob registraciji. Če stranka posreduje napačne ali nepopolne podatke, imamo pravico ukiniti in izbrisati strankin račun brez predhodnega obvestila.
  • Stranka pod nobenim pogojem nima pravice razkriti svojih dostopnih podatkov in še posebej dostopnega gesla tretjim osebam. Če tretje osebe kljub temu pridobijo dostop do računa stranke ali če ima stranka druge znake zlorabe svojega računa, nas mora stranka nemudoma obvestiti in spremeniti svoje podatke za dostop. V primeru zlorabe si pridržujemo pravico, da račun takoj izbrišemo in sprožimo pravne postopke.
  • Večkratne registracije z istimi e-naslovi stranke niso dovoljene.
 1. Račun stranke lahko kadar koli blokiramo ali izbrišemo, če je zlorabljen ali če so prek računa stranke storjena nezakonita, protikonkurenčna, kazensko pomembna ali nemoralna dejanja.
 2. Po opravljenem certificiranju imajo certificirani persolog trenerji možnost nakupa tiskanih in spletnih izdelkov posameznega modela po pogojih za trenerje v spletni trgovini persolog. Za to je potrebna registracija v trgovini.

VII. Avtorske in lastninske pravice, pravice uporabe

 1. Izdelki/blago in vsebine/digitalne vsebine, ki jih nudimo, so zaščiteni z avtorskimi ali drugimi pravicami nas ali tretjih oseb in se lahko uporabljajo samo v okviru pogodbeno dogovorjenega namena uporabe. Za uporabo teh izdelkov/blaga in vsebine/digitalne vsebine kupec pod pogojem plačila dolgovane in zapadle kupnine/seminarja pridobi zase in v obsegu svojega naročila/rezervacije in posamezne pogodbene pogodbe , če je to primerno tudi za druge imenovane pooblaščene uporabnike, preprosto, neizključno, nepodlicencirano pravico do uporabe ustreznih izdelkov in vsebin za lastne namene, ki je ni mogoče prenesti na tretje osebe. Pravica do uporabe omogoča stranki bralni dostop do vsebine produkta ter prenos, enkratno shranjevanje in enkratno tiskanje vsebine.
 1. Kakršna koli uporaba, ki presega tisto, ki je določena v razdelku VII.1 teh pogojev in določil, je izključena in zahteva predhodno ločeno pisno soglasje ustreznega imetnika pravic, razen če je taka uporaba dovoljena z obveznimi zakonskimi določbami. Kupcu ali drugim pooblaščenim uporabnikom je še posebej prepovedano kopiranje ponujenih izdelkov in vsebin – vključno z njihovimi odlomki – odstranjevanje obvestil o avtorskih pravicah ali oznak blagovnih znamk, spreminjanje ali spreminjanje izdelkov in vsebin, kopiranje izdelkov in vsebin na druge nosilce podatkov ali omrežja, ustvarjanje in uporaba reprodukcij ter vsak prenos proti plačilu ali brezplačno, kakršno koli dajanje na voljo ali kakršna koli oblika komercialne uporabe. Stranka ne sme uporabiti nobenih sredstev za premagovanje ali izogibanje tem ukrepom.
 1. Pri nakupu e-knjig poleg tega veljajo ustrezni opisi izdelkov in naslednji predpisi:
  • Stranki damo e-knjigo na voljo za prenos po sklenitvi pogodbe.
  • S prenosom e-knjige kupec pridobi enostavno, neizključno, nepodlicencirano pravico do uporabe e-knjige, ki ni prenosljiva na tretje osebe in je časovno neomejena. Pridobitev pravic do vsebine ali same e-knjige ni povezana s tem.
  • Kupec ima pravico e-knjigo prenesti največ trikrat in jo shraniti na do tri končne naprave. Stranka lahko poljubno pogosto prikliče e-knjigo na končnih napravah.
  • Prenos e-knjige, kopij e-knjige ali vsebine e-knjige tretjim osebam ni dovoljen. Prav tako stranka ni upravičena do tega, da bi e-knjiga, kopije ali vsebina e-knjige bila javno dostopna, da bi jih objavili na internetu ali v omrežjih ali da bi jih preprodajali.
  • Stranka ni upravičena vsebinsko ali lektorsko spreminjati vsebine e-knjige. Stranka ne sme odstraniti ali spremeniti blagovnih znamk, obvestil o avtorskih pravicah, digitalnih vodnih žigov. Stranka ne sme odstraniti ali zaobiti zaščitnih ukrepov proti kršitvam avtorskih pravic.
  • Upravičeni smo blokirati možnost ponovnega prenosa e-knjige v skladu z razdelkom VII.4.c teh pogojev, če ugotovimo, da stranka krši prej omenjene pogoje.

VIII. Garancija

 

 1. Pri pogodbah o dobavi blaga je naročnik upravičen do pravic in zahtevkov po zakonu o odgovornosti za napake. Odgovorni zahtevki za napake zastarajo v 12 mesecih od izročitve blaga, razen če so z zakonom obvezno določeni daljši zastaralni roki.

 2. V zvezi z odgovornostjo za napake v programski opremi je treba upoštevati, da brezhibnega delovanja programske opreme ni mogoče doseči v vseh pogojih uporabe. Odgovornost za napake je torej izključena, če programska oprema deluje na sistemu, ki ne izpolnjuje minimalnih zahtev, navedenih na embalaži ali v dokumentaciji, razen če stranka dokaže, da bi napaka obstajala tudi, če bi bila programska oprema uporabljena na sistemu, ki izpolnjuje te minimalne zahteve.

IX. Odgovornost

 

 1. Odgovorni smo v skladu z zakonskimi določbami, če stranka uveljavlja odškodninske zahtevke ali povračilo stroškov, ki temeljijo na naklepu ali hudi malomarnosti, vključno z naklepom ali hudo malomarnostjo s strani naših predstavnikov ali posrednikov. V kolikor nismo obtoženi namerne kršitve pogodbe, je odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, tipično nastalo škodo.

 2. Če krivdno kršimo bistveno pogodbeno obveznost, odgovarjamo v skladu z zakonskimi določili; v tem primeru pa je odškodninska odgovornost omejena na običajno nastalo škodo, ki je predvidena ob sklenitvi pogodbe.
 3. Odgovornost za krivdno poškodbo življenja, okončin ali zdravja ostane nespremenjena; to velja tudi za obvezno odgovornost po Zakonu o odgovornosti za proizvode.

 4. Razen če ni drugače določeno zgoraj ali v naših pogojih uporabe, je odgovornost – ne glede na pravno naravo uveljavljanega zahtevka – izključena. To velja zlasti za odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz culpa in contrahendo, zaradi drugih kršitev obveznosti ali zaradi odškodninskih zahtevkov za odškodnino za premoženjsko škodo v skladu s § 823 BGB.

 5. Osebna odgovornost naših zakonitih zastopnikov, pooblaščencev in zaposlenih za škodo, ki jo povzročijo z malo malomarnosti, je izključena. V kolikor je odškodninska odgovornost do nas izključena ali omejena, velja to tudi glede osebne odškodninske odgovornosti zgoraj navedenih oseb.

X. Pridržek lastninske pravice

 

 1. V primeru dostave blaga le-to ostane naša last do popolnega plačila vseh terjatev iz poslovnega odnosa med nami in stranko.

 2. V kolikor zadevna zakonodaja, na območju katere se blago nahaja, ne dovoljuje pridržka lastninske pravice, smo upravičeni do uveljavljanja vseh pravic, ki si jih sicer lahko pridržimo do blaga. Stranka je dolžna sodelovati pri vseh ukrepih, ki jih želimo sprejeti za zaščito naše lastninske pravice ali, namesto tega, katerega koli drugega varnostnega interesa na blagu

XI. Varstvo podatkov

 1. Zahtevane podatke o strankah in dostavi bomo zbrali, obdelali in shranili v skladu z določbami nemškega zakona o varstvu podatkov. Podatki bodo uporabljeni za izpolnjevanje pogodbe in bodo v tem kontekstu po potrebi posredovani tudi tretjim osebam.
 2. Stranka lahko kadar koli ugovarja uporabi podatkov, ki presegajo izvajanje pogodbe, v besedilni obliki, npr. po elektronski pošti na datenschutz@persolog.com

  Poleg tega velja naša izjava o varstvu podatkov pri https://persolog.com/data-protection/

XII. Kraj izvedbe, kraj pristojnosti in veljavno pravo

 

 1. Kraj izvedbe in pristojnost za vse obveznosti, ki izhajajo neposredno ali posredno iz pogodbenega razmerja, je lokacija našega registriranega sedeža v 75196 Remchingen. Prav tako smo upravičeni do sodnega ukrepanja na sedežu stranke.

 

 1. Za izključitev določb mednarodnega zasebnega prava in Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije.

 

Stanje: maj 2023

Pogoji uporabe za digitalna članstva persolog GmbH
Veseli nas, da ste izbrali eno ali več članstev persolog GmbH.

Naslednji pogoji uporabe veljajo za persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Nemčija, ID za DDV: DE231004454.

I. Področje uporabe

 1. Naslednji pogoji veljajo v trenutni različici za vse ponudbe, dostave in druge storitve v zvezi z digitalnim članstvom v “Akademiji persolog”. Naši Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji uporabe) veljajo tudi za vse prihodnje transakcije.
 2. Veljajo izključno naši pogoji uporabe. Ne priznavamo nobenih nasprotujočih si, odstopajočih ali dopolnilnih pogojev pogodbenega partnerja/uporabnika (v nadaljevanju »stranka«), razen če smo se izrecno pisno strinjali z njihovo veljavnostjo. Naši pogoji uporabe veljajo tudi, če naše storitve opravljamo brez zadržkov, ker se zavedamo nasprotujočih si ali odstopajočih pogojev in določil stranke.
 3. Naši prodajni pogoji veljajo le za podjetja v smislu oddelka 310 I nemškega civilnega zakonika (BGB), kot tudi za pravne osebe javnega prava in posebne sklade javnega prava.

II. Sklenitev pogodbe

 1. Vsebine na naši spletni strani in v njenih drugih publikacijah v predstavitvene in/ali reklamne namene ne predstavljajo zavezujoče ponudbe, temveč le poziv kupcu k oddaji zavezujoče ponudbe. Kupec odda zavezujočo ponudbo za naročilo digitalnih ponudb iz nakupovalne košarice tako, da odda naročilo z aktiviranjem gumba »Kupi zdaj«, potem ko opravi spletno naročilo. Ponudba je možna le, če je kupec s klikom na gumb »Sprejmem Splošne pogoje uporabe« sprejel te pogoje uporabe in jih s tem vključil v svojo ponudbo.

 2. Nato bomo kupcu po elektronski pošti poslali potrditev naročila. Potrditev naročila pomeni sprejem ponudbe. Iz nje izhaja vsebina pogodbe.

 3. Obveznosti iz § 312i odst. 1 stavek 1 št. 1 do št. 3 in 2 stavek BGB se ne uporabljata.

III. Zahteve za dostop, opis storitve

 1. Za naročilo in uporabo digitalnega članstva stranka potrebuje veljaven e-poštni naslov in visoko zmogljivo internetno povezavo.

 2. Priključnine za internet in morebitne druge stroške, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe o mobilni telefoniji, krije stranka in niso del digitalnega članstva.
  Do digitalne vsebine »Akademije persolog« lahko stranke dostopajo in jo digitalno uporabljajo prek spletne strani »Akademije persolog« na naslovu onlineacademy.persolog.com.

 3. Digitalno članstvo vključuje dostop do spletne strani »persolog akademije« (onlineacademy.persolog.com) prek osebnega računalnika/maca/prenosnika, pametnih telefonov in tablic.

 4. Začasna prekinitev digitalnega članstva ni možna.

 5. Digitalno članstvo je osebno in se nanaša izključno na pooblaščenega uporabnika, ki ga obvesti stranka. Prenos pravic na tretje osebe ni dovoljen.

IV. Razpoložljivost digitalnih vsebin

 1. Vsebine, do katerih lahko dostopa preko interneta, so kupcu praviloma na voljo ves čas. Vendar pa razpoložljivost ves čas 7 dni/teden in 24 ur/dan ni niti zajamčena niti zagotovljena.

 2. Dostop je lahko začasno prekinjen v primeru začasnih prekinitev zaradi nujnih vzdrževalnih del ali sistemskih motenj interneta pri tretjih ponudnikih ali operaterjih tretjih uporabnikov ter v primeru višje sile.

 3. Do določene vsebine ni pravice. Ponujeno vsebino lahko kadar koli odstranimo, spremenimo, izboljšamo in/ali dopolnimo.

V. Registracija in avtorizacija dostopa

 1. Za digitalna članstva je potrebna registracija stranke. Stranka mora z elektronskim naslovom navesti pooblaščeno osebo za uporabo storitve.

 2. Stranka prejme dostopne podatke za dostop do digitalno posredovanih vsebin. Podatki o dostopu morajo biti varno shranjeni in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Uporaba s strani tretjih oseb, zaposlenih pri stranki, je dovoljena, vendar le za enkratno in časovno omejeno uporabo v okviru določenega dogodka stranke.

 3. Račun lahko blokiramo ali izbrišemo, če je zlorabljen ali če so prek računa storjena nezakonita, protikonkurenčna, kazensko pomembna ali nemoralna dejanja.

VI. Cene in načini plačila

 1. Veljajo cene v našem posameznem veljavnem ceniku ob sklenitvi pogodbe.

 2. Če se digitalna vsebina članstva po sklenitvi pogodbe razširi več kot neznatno, smo upravičeni ustrezno zvišati cene, in sicer sorazmerno nastali razširitvi. Povišanje začne veljati v začetku meseca, ki sledi naslednjemu po prejemu obvestila o spremembi s strani stranke. Stranka ima pravico odpovedati pogodbo brez odpovednega roka v šestih tednih po obvestilu o zvišanju cene, z učinkom od dneva, ko zvišanje cene začne veljati. Če stranka te pravice ne uveljavlja in je bila o tej pravni posledici seznanjena v obvestilu o zvišanju cene, se pogodba nadaljuje po spremenjenih cenah.

 3. Če v potrditvi naročila ni navedeno drugače, naše cene ne vključujejo zakonskega davka na dodano vrednost, ki velja v tem trenutku.

 4. Pogodbeno razmerje se ureja preko ponudnika digistore24 ali drugega ponudnika plačilnih storitev, ki ga imenujemo pred naročilom. Veljajo tam navedene možnosti in pogoji plačila.

 5. V primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani stranke smo upravičeni blokirati dostop do digitalnega članstva do poravnave vseh zapadlih zahtevkov iz celotnega poslovnega odnosa s stranko, ne glede na pravno podlago. Poleg tega smo upravičeni zahtevati zamudne obresti po zakonski obrestni meri. Zahtevek za nadaljnjo škodo, povzročeno zaradi zamude, ostane nespremenjen.

 6. Stranka lahko pobota terjatev proti nam le, če je z naše strani nesporna ali je bila pravno utemeljena. Stranka ima pravico do uveljavljanja pridržne pravice le, če njegova nasprotna terjatev temelji na istem pogodbenem razmerju. Stranka ni upravičena do pridržne pravice zaradi delne izpolnitve v skladu s § 320 odst. 2 BGB.

VII. Garancija in odgovornost

 1. Velja zakonska garancija.

 2. Tehnične napake na spletni strani »Akademije persolog« bomo odpravili v razumnem roku. Naša odgovornost tukaj sega le do točke prenosa sistemov, ki jih upravljamo, do interneta, ne pa tudi do strankinih sistemov in linij za prenos podatkov izven točke prenosa.

 3. Ne prevzemamo nobene garancije za vsebino. Stranka nima nobenih zahtevkov do določenih vsebin. Ponujeno vsebino lahko kadar koli odstranimo, spremenimo, izboljšamo in/ali dopolnimo.

 4. Pri izbiri in vzdrževanju vsebin uporabljamo običajno skrbnost. Ne moremo pa jamčiti, da je vsebina popolna, pravilna in ažurna.

 5. Stranka je odgovorna za nemudoma prijavo kakršnih koli okvar, okvar ali škode.

 6. Odgovorni smo v skladu z zakonskimi določbami, če stranka uveljavlja odškodninske zahtevke ali povračilo stroškov, ki temeljijo na naklepu ali hudi malomarnosti, vključno z naklepom ali hudo malomarnostjo s strani naših predstavnikov ali posrednikov. V kolikor nismo obtoženi namerne kršitve pogodbe, je odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, tipično nastalo škodo.

 7. Če krivdno kršimo materialno pogodbeno obveznost, odgovarjamo v skladu z zakonskimi določili; v tem primeru pa je odškodninska odgovornost omejena na običajno nastalo škodo, ki je predvidena ob sklenitvi pogodbe.

 8. Odgovornost za krivdno poškodbo življenja, okončin ali zdravja ostane nespremenjena; to velja tudi za obvezno odgovornost po Zakonu o odgovornosti za proizvode.

 9. Če zgoraj ali v naših pogojih uporabe ni drugače določeno, je odgovornost izključena, ne glede na pravno naravo uveljavljanega zahtevka. To velja zlasti za odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz culpa in contrahendo, zaradi drugih kršitev obveznosti ali zaradi odškodninskih zahtevkov za nadomestilo materialne škode v skladu s § 823 BGB.

 10. Osebna odgovornost naših zakonitih zastopnikov, pooblaščencev in zaposlenih za škodo, ki jo povzročijo z malo malomarnosti, je izključena. V kolikor je naša odškodninska odgovornost izključena ali omejena, velja to tudi glede osebne odškodninske odgovornosti zgoraj navedenih oseb.

VIII. Trajanje in prenehanje

 1. Trajanje digitalnih članstev izhaja iz zadevne pogodbe. Trajanje pogodbe se samodejno podaljšuje za vsakokratni dogovorjeni rok, razen če je članstvo pisno, to je v pisni ali besedilni obliki (npr. pismo, e-pošta, faks), odpovedala ena od pogodbenih strank do zadnjega. najkasneje dan dogovorjenega termina.

 2. Pravica do odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga ostane nespremenjena. Utemeljen razlog za nas velja zlasti, če (i) je stranka resno ali kljub našemu opozorilu večkrat kršila te pogoje uporabe ali druge pogodbene obveznosti, (ii) stranka uporablja dostop nepooblaščeno ali dovoli, da se uporabljajo tretje osebe, (iii) uporablja digitalno vsebino na nezakonit način, (iv) stranka kljub dvema opominoma ne izpolnjuje svojih plačilnih obveznosti, (v) se je finančno stanje stranke močno poslabšalo ali (vi) vsaj nad premoženjem stranke uveden predhodni postopek zaradi insolventnosti ali ustavljen zaradi premoženja.

 3. Po prekinitvi pogodbe bomo stranki blokirali dostop do digitalnih članstev s takojšnjim učinkom.

 4. Če je stranka odgovorna za predčasno prekinitev pogodbe, smo upravičeni tudi do odškodnine, ki lahko vključuje tudi odškodnino zaradi posebnih pogojev, ki so bili zagotovljeni stranki ali tretjim oglaševalcem ob sklenitvi pogodbe.

IX. Spremembe in prenosi

 1. Spremembe naslova za izstavitev računa, naročenega članskega modula ali drugih podatkov kupca nam je potrebno sporočiti in jih lahko upoštevamo ne prej kot v petih dneh po prejemu. Spremembe načina plačila – z izjemo sprememb računa – so možne šele po poteku izbranega plačilnega roka.

 2. Za prenos članstva na drugo stranko je potrebno naše soglasje. Zahtevek za prenos obeh strank nam morata poslati v besedilni obliki. Šteje se, da je naše soglasje dano z izvedbo spremembe.

X. Avtorske in lastninske pravice

 1. Vsebine, ki so na voljo v okviru digitalnega članstva, so zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugimi lastniškimi pravicami nas ali tretjih oseb. Za uporabo digitalnih članstev pridobi kupec, pod pogojem plačila dolgovanega in zapadlega nadomestila, zase in v obsegu svojega naročila in posamezne pogodbene pogodbe, če je primerno tudi za druge pooblaščene uporabnike, preprosto, neizključno, nepodlicencirano pravico do uporabe ustreznih digitalnih vsebin za lastne namene, ki ni prenosljiva na tretje osebe in je omejena na čas trajanja pogodbe. Pravica uporabe omogoča kupcu branje ali ogled digitalnih vsebin.
 1. Vsaka uporaba, ki presega uporabo, opisano v členu XI.1. je izključena in zahteva predhodno ločeno pisno soglasje zadevnega imetnika pravic, razen če takšno uporabo dovoljujejo obvezni zakonski predpisi. Stranki ali drugim pooblaščenim uporabnikom je zlasti prepovedano reproducirati digitalno vsebino – vključno z njenimi izvlečki – odstranjevati obvestila o avtorskih pravicah ali imena blagovnih znamk, spreminjati ali spreminjati digitalno vsebino, kopirati digitalno vsebino na druge nosilce podatkov ali omrežja, izdelovati in uporabljati reprodukcije. in posredovanje, dajanje na voljo ali kakršna koli oblika komercialne uporabe, bodisi proti plačilu bodisi brezplačno. Stranka ne sme uporabiti nobenih sredstev za premagovanje ali izogibanje tem ukrepom.

XI. Varstvo podatkov

 1. Zahtevane podatke o strankah in dostavi bomo zbrali, obdelali in shranili v skladu z določbami nemškega zakona o varstvu podatkov. Podatki bodo uporabljeni za izpolnjevanje pogodbe in bodo v tem kontekstu po potrebi posredovani tudi tretjim osebam.

 2. Stranka lahko kadar koli ugovarja uporabi podatkov izven izpolnitve pogodbe v besedilni obliki, npr. po elektronski pošti na datenschutz@persolog.com.

 3. Poleg tega velja naša izjava o varstvu podatkov
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Kraj izvedbe, kraj pristojnosti in veljavno pravo

 1. Kraj izvedbe in pristojnost za vse obveznosti, ki izhajajo neposredno ali posredno iz pogodbenega razmerja, je lokacija našega registriranega sedeža v 75196 Remchingen. Prav tako smo upravičeni do sodnega ukrepanja na sedežu stranke.
 2. Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije.

Stojalo: april 2024

Nach oben scrollen
Izberite svoj jezik

Odkrijte svet persologa

Prisotni smo po vsem svetu. Zdaj izberite želeni jezik in izveste več o persologu v Nemčiji in na svojem območju.