Algemene voorwaarden voor bestellingen en boekingen bij persolog GmbH

Status: 09.07.2024

I. Reikwijdte

 1. Op alle aanbiedingen, leveringen en andere diensten met betrekking tot bestellingen/boekingen van goederen bij ons zijn de volgende Algemene Voorwaarden (hierna alleen “Algemene Voorwaarden”) van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling/boeking.
 1. Goederen in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn alle producten, seminars en diensten die bij ons kunnen worden gekocht/geboekt als onderdeel van een bestelling/boeking.
 1. Bij uitsluiting zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij erkennen geen tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende voorwaarden van de contractpartner/klant (hierna “klant” genoemd), tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Onze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien wij onze diensten zonder voorbehoud verlenen met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Klant.
 1. Onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven in de zin van § 310 I BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals op publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen.

II. Sluiting van het contract

 1. Bij bestellingen/boekingen via onze onlineshop of landingspagina's vormen de presentatie en reclame voor goederen in onze onlineshop geen bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, maar slechts een uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod te doen. Als de goederen beschikbaar zijn, kan de klant pas na registratie en het succesvol aanmaken van een klantenaccount in overeenstemming met sectie VI van deze algemene voorwaarden een bindend aanbod doen om de goederen in het winkelmandje te bestellen door de bestelling te verzenden door de “ Bestellen onder voorbehoud van betaling” of “Inschrijven onder voorbehoud van betaling” knop nadat u het online bestelproces heeft doorlopen. Het aanbod kan alleen worden uitgebracht als de klant deze Algemene Voorwaarden eerder heeft aanvaard door op de betreffende knop te klikken en deze daarmee in zijn aanbod heeft opgenomen. Vervolgens sturen wij de klant per e-mail een order-/boekingsbevestiging. De order-/boekingsbevestiging houdt aanvaarding van het aanbod in. Bij seminarboekingen ontvangt de klant een boekingsbevestiging als er seminarplaatsen beschikbaar zijn. Bij het bestellen van producten vloeien de inhoud van het contract en de geschatte leveringsdatum voort uit de orderbevestiging, voor zover levering vereist is volgens de kenmerken van de gekochte goederen.
 1. Buiten bestellingen/boekingen in onze onlineshop vormen vragen van de klant, mondeling of schriftelijk, via telefoon, fax of e-mail, een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Vervolgens maken wij een order-/boekingsbevestiging op, die wij per e-mail naar de klant sturen. De order-/boekingsbevestiging houdt aanvaarding van het aanbod in. Bij seminarboekingen ontvangt de klant een boekingsbevestiging als er seminarplaatsen beschikbaar zijn. Bij het bestellen van producten vloeien de inhoud van het contract en de geschatte leveringsdatum voort uit de orderbevestiging, voor zover levering vereist is volgens de kenmerken van de gekochte goederen.
 1. De verplichtingen vervat in de bepalingen van artikel 312i (1) zin 1 nr. 1 tot nr. 3 en zin 2 BGB zijn uitgesloten.

III. Levering van goederen

 1. Voor zover levering vereist is op basis van de kenmerken van de gekochte goederen, wordt de door ons in de orderbevestiging vermelde levertijd berekend vanaf het moment van de orderbevestiging.
 1. Leveringsdata en leveringstermijnen worden steeds geacht bij benadering te zijn. Ze worden geacht te zijn nageleefd als de goederen vóór de vervaldatum zijn verzonden.
 1. Indien de klant na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen of aanvullingen in de bestelling aanvraagt die het nakomen van de leverdatum onmogelijk maken, wordt de leverdatum overeenkomstig de wijzigingen en aanvullingen verlengd met een termijn die redelijk is voor de implementatie van deze wijzigingen en toevoegingen.
 1. Voor verdere leveringen hebben wij een retentierecht totdat alle voorgaande leveringen zijn betaald.
 1. Als de klant in het kader van één bestelling meerdere goederen bestelt waarvoor verschillende levertijden gelden, zullen wij de goederen (tenzij anders overeengekomen) in een gezamenlijke levering verzenden. In dit geval geldt de levertijd die geldt voor de goederen met de langste levertijd voor de goederenbestelling als geheel.
 2. Bij levering van goederen hebben wij het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen en deze afzonderlijk te factureren.
 1. Het risico gaat over op de klant bij overdracht van de goederen aan de rederij. Verzending vindt altijd plaats in opdracht van de klant.
 1. Indien wij de bindende leveringstermijnen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de goederen) niet kunnen nakomen, zullen wij de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en tegelijkertijd de klant op de hoogte stellen van de verwachte nieuwe leveringstermijn. Indien de goederen ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar zijn, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; wij zullen de klant onmiddellijk alle door de klant betaalde tegenprestatie terugbetalen. Onder een geval van niet-beschikbaarheid van de goederen in deze zin wordt in het bijzonder verstaan de niet-tijdige zelflevering door leveranciers, als wij een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten, noch wij, noch onze leveranciers in gebreke zijn gebleven of niet verplicht zijn in het individuele geval aan te schaffen.

IV. Seminar boeking

 1. De volgende soorten seminars worden aangeboden door persolog:
  1. Groepsseminars En interne seminaries:
   Seminars worden aangeboden als open groepsseminars of als in-house seminars die individueel zijn afgestemd op de wensen van de klant, plaatsvinden in besloten groepen en exclusief te boeken zijn door Bedrijven. Open seminars en interne seminars worden gehouden als face-to-face seminar of als online seminar, uitgezonden via video met behulp van “Zoom” of een vergelijkbaar hulpmiddel.
  2. Digitale seminars:
   Via ons e-learningplatform “persolog Academy” bieden wij aanvullende seminars en geavanceerde trainingen en trainingen aan, die de klant of deelnemer op elk moment online kan starten en uitvoeren (hierna alleen “digitale seminars”)
  3. Blended Learning-seminars:
   Daarnaast bieden wij cursussen aan volgens het “blended learning concept” als combinatie van digitale seminars en online seminars of face-to-face seminars (hierna alleen “Blended Learning Seminars”).
 1. De doelgroep en de inhoud van de afzonderlijke seminars, evenals de respectieve diensten die in het kader hiervan worden aangeboden, zijn te vinden in de betreffende seminar- of programmabeschrijving. Begeleidende seminardocumenten worden op papier aan de klant of deelnemer verstrekt of in elektronische vorm verzonden als dit uitdrukkelijk in de betreffende seminarbeschrijving wordt vermeld. Als seminardocumenten worden uitgegeven of verzonden, gebeurt dit doorgaans vóór of aan het begin van het seminar, in individuele gevallen ook tijdens of aan het einde van het seminar.
 2. Eventuele noodzakelijke reizen van en naar seminaries moeten door de klant op eigen kosten worden georganiseerd.
 3. Catering voor klanten of deelnemers tijdens pauzes van het seminar (bijv. snacks, drankjes) is bij de seminarprijs inbegrepen, indien dit uitdrukkelijk in de seminarbeschrijving wordt vermeld.
 4. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk in de seminaromschrijving is vermeld, ontvangt de klant of deelnemer na deelname aan het seminar een certificaat van deelname. Het certificaat van deelname wordt aan het einde van het seminar elektronisch of op papier aan de klant of deelnemer verstrekt, binnen 7 werkdagen in elektronische vorm verzonden naar het e-mailadres dat de klant of deelnemer tijdens het boekingsproces heeft opgegeven, of beschikbaar gesteld als download.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de bevestiging van de boeking van een seminar (boekingsbevestiging) eenzijdig in te trekken en het seminar te annuleren of te verplaatsen. In dit geval kan de klant of deelnemer de nieuwe of een andere datum/seminar bijwonen of de boeking annuleren. In dit laatste geval wordt de reeds betaalde seminarprijs terugbetaald aan de opdrachtgever. Verdere claims zijn uitgesloten.
 6. Er bestaat geen juridische aanspraak op de leiding van het geboekte seminar door de spreker genoemd in de seminarbeschrijving. Wij behouden ons het recht voor om de genoemde spreker om bepaalde redenen, zoals ziekte of andere preventieredenen, te vervangen door een andere van onze sprekers.
 7. Bij face-to-face-seminars of online-seminars is het bij het afsluiten van de overeenkomst verworven recht op deelname aan onze seminars niet overdraagbaar. Bij digitale seminars en blended learning seminars krijgt elke klant of deelnemer van ons persoonlijk toegang. Het gebruik van de inhoud op ons e-learningplatform is beperkt tot deze klant of deelnemer en tot de periode vermeld in de seminarbeschrijving. Het doorgeven van toegangsgegevens aan derden die geen persoonlijke toegang van ons hebben gekregen, is niet toegestaan.
 8. Wij hebben het recht om onze face-to-face seminars als online seminars te houden als het houden van face-to-face seminars door officiële bevelen wordt beperkt of verboden. In dit geval heeft de klant de exclusieve keuze tussen het omboeken van het face-to-face seminar naar een latere datum of deelname aan het online seminar dat het face-to-face seminar vervangt. De klant heeft niet het recht om het seminar kosteloos te annuleren. De klant wordt vóór de geboekte datum geïnformeerd over de wijziging van het face-to-face seminar naar het online seminar. De beslissing om deel te nemen aan het online seminar wordt geacht te zijn genomen als de klant 48 uur voor aanvang van het online seminar geen omboeking per e-mail aanvraagt
 9. Bij deelname aan een online seminar ontvangt de klant of deelnemer na betaling van de seminarprijs uiterlijk de dag vóór de datum per e-mail nadere informatie over de technische eisen waaraan de hard- en software moet voldoen, de noodzakelijke instructies voor het gebruik van “Zoom” of een vergelijkbaar hulpmiddel, het geplande tijdstip van het online seminar en de toegangscode waarmee de klant of deelnemer het online seminar in realtime kan volgen op een eindapparaat met internettoegang (pc, laptop , smartphone, tablet). Hiervoor dient de klant of deelnemer vooraf de “Zoom-app” of “Zoom-programma” of een vergelijkbare tool te downloaden. Het aanmaken van een Zoom-account door de klant of deelnemer is niet vereist, de installatie van de software op zijn eindapparaat is voldoende. De code is uitsluitend bestemd voor de klant of deelnemer, mag niet worden doorgegeven en geeft de klant of deelnemer slechts éénmalig recht op ontvangst van de transmissie. Het is eveneens niet toegestaan dat derden samen met de klant of abonnee aan de uitzending deelnemen. Bij overtreding vervalt het recht om aan de uitzending deel te nemen; de betalingsverplichting blijft echter van kracht. Hetzelfde geldt voor opnamen of opnames van de overdracht in geluid en/of beeld en opslag op gegevensdragers. Indien de uitzending van het online seminar niet of niet goed mogelijk is vanwege onvoldoende technische vereisten of een onjuiste bediening van de klant of deelnemer, bestaat er ook geen aanspraak op terugbetaling of hernieuwde deelname aan het volgende online seminar over hetzelfde onderwerp.
 10. Met betrekking tot de duur en beëindiging van de contractuele relatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • In het geval van face-to-face seminars en onlineseminars, bevat het contract geen minimumtermijn. De duur van de contractuele relatie is gebaseerd op de aard of het doel van de dienst en eindigt automatisch aan het einde van het respectieve seminar zonder de noodzaak van opzegging, volgens §620 (2) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Het recht op buitengewone opzegging blijft onaangetast.
  • Contracten voor digitale seminarsgaan in op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten en eindigen op het moment dat de in de respectieve beschrijving van het seminar vermelde termijn verstrijkt, zonder dat opzegging nodig is. Het recht op buitengewone opzegging en, in het geval van consumenten, het recht om de overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met §§ 327c, 327m, 327r BGB blijven onaangetast.
  • Blended learning seminars vallen onder de bepalingen van de Wet Bescherming Afstandsonderwijs (FernUSG) en kunnen door de klant voor het eerst worden beëindigd aan het einde van de eerste zes maanden na het sluiten van de overeenkomst met een opzegtermijn van zes weken; na afloop van de eerste zes maanden is beëindiging op elk moment mogelijk met een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moet in tekstvorm gebeuren. In geval van opzegging betaalt de klant slechts het deel van de vergoeding dat overeenkomt met de waarde van onze diensten tijdens de looptijd van het contract. Het recht op buitengewone opzegging en, in het geval van consumenten, het recht om de overeenkomst op te zeggen op grond van §§ 327c, 327m, 327r BGB blijft onaangetast.
 11. Voor annuleringen en omboekingen van seminars gelden de volgende voorwaarden
  • Boekingen van open face-to-face seminars (groepsseminars) kunnen tot 4 weken voor aanvang van het seminar geannuleerd worden met volledige restitutie van de seminarprijs. Voor annuleringen tot 3 weken voor aanvang van het seminar rekenen wij annuleringskosten van 25% van de seminarprijs, voor annuleringen tot 2 weken voor aanvang van het seminar een vergoeding van 50% van de seminarprijs en voor annuleringen tot 1 week voor aanvang 75% van de seminarprijs. Bij latere annulering dient de volledige seminarprijs betaald te worden. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te bewijzen, de klant behoudt zich het recht voor om lagere of geen kosten te bewijzen. In elk geval is de datum waarop wij de klantenverklaring in tekstvorm ontvangen bepalend. Het staat de klant vrij om een andere deelnemer te benoemen om een annulering te voorkomen. Als voor het seminar een eerdere certificering met het persolog® Personality Factor Model (of een andere certificering van persolog GmbH) vereist is, moet de plaatsvervanger aan deze vereiste voldoen.
  • De klant kan open face-to-face seminars (groepsseminars) tot 30 dagen voor aanvang van het seminar en laat een nieuwe datum vrij of kies een nieuwe datum of een seminar over een ander onderwerp (omboeken). Bij een omboeking naar een andere datum berekenen we administratiekosten van 50 Euro per seminar tot 11 dagen voor aanvang van het seminar. Bij een latere omboeking rekenen we 10 % van de seminarprijs, maar minimaal 50 Euro per seminar. Wij accepteren geen latere wijzigingsverzoeken. In dit geval moet de seminarprijs worden betaald ongeacht de deelname aan het geboekte seminar. Na het verstrijken van de annuleringstermijn is de hogere seminarprijs verschuldigd bij omboeking van een seminar van een hogere prijscategorie naar een seminar van een lagere prijscategorie. In alle gevallen is de datum waarop wij de verklaring van de klant in tekstvorm ontvangen, bepalend. Het staat de klant vrij om een andere deelnemer aan te geven om een omboeking te voorkomen. Als een eerdere certificering met het persolog® Persoonlijkheidsfactormodel (of een andere certificering van persolog GmbH) vereist is voor het evenement, moet de vervangende persoon aan deze vereiste voldoen.
  • Boekingen van interne seminaries (als face-to-face seminars of online seminars) kan tot 12 weken voor aanvang van het seminar geannuleerd worden met volledige restitutie van de seminarprijs. Voor annuleringen tot 8 weken voor aanvang van het seminar rekenen wij annuleringskosten van 25% van de seminarprijs, voor annuleringen tot 6 weken voor aanvang van het seminar een vergoeding van 50% van de seminarprijs en voor annuleringen tot 4 weken weken voor aanvang 75% van de seminarprijs. Bij latere annulering dient de volledige seminarprijs betaald te worden. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te bewijzen, de klant behoudt zich het recht voor om lagere of geen kosten te bewijzen. In alle overige opzichten zijn de regels van artikel 13 van toepassing.
  • Interne seminars (als face-to-face seminars of online seminars) kunnen tot 21 dagen voor aanvang van het seminar kosteloos worden omgeboekt nadat partijen een andere datum zijn overeengekomen. Bij een latere omboeking naar een door beide partijen overeengekomen datum rekenen wij 25% van de seminarprijs aan. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te bewijzen, de klant behoudt zich het recht voor om lagere of geen kosten te bewijzen. Indien partijen bij een omboeking binnen 1 week na ontvangst van het omboekingsverzoek door ons geen overeenstemming bereiken over een andere datum, wordt de omboeking behandeld als een annulering conform het bovenstaande artikel. In alle overige opzichten zijn de voorschriften van artikel 13 van toepassing.
  • Boekingen van digitale seminars en blended learning seminars kunnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd als er nog geen login op ons e-learning platform heeft plaatsgevonden. Annulering is niet meer mogelijk na de eerste login op ons e-learning platform "persolog Academy". Dit betekent dat de registratie van de deelnemer bij ons is voltooid en dat de deelnemer toegang heeft gekregen om in te loggen. De datum waarop wij de annuleringsverklaring van de klant in tekstvorm opnieuw ontvangen, is bepalend. Het staat de klant vrij om een andere deelnemer aan te wijzen om annulering te voorkomen. Dit is alleen mogelijk als de klant zich nog niet voor de eerste keer heeft aangemeld. Als voor het seminar een voorafgaande certificering met het persolog® Persoonlijkheidsfactormodel (of een andere certificering van persolog GmbH) vereist is, moet de vervangende persoon aan deze vereiste voldoen. Voor het overige geldt voor de duur en beëindiging van het contract artikel 13.
  • De klant kan opzeggen digitale seminars En blended learning-seminars gratis tot de eerste login (maximum 14 dagen na het afsluiten van het contract) op ons e-learning platform "persolog Academy"/voltooiing van de registratie van de klant of deelnemer bij ons en het verstrekken van login toegang door ons (maximum 14 dagen na het afsluiten van het contract) en het geboekte digitale seminarie opnieuw boeken op een ander onderwerp. Wij accepteren geen latere wijzigingsverzoeken. In dit geval moet de seminarprijs worden betaald ongeacht de deelname aan het geboekte seminar. Na het verstrijken van de annuleringstermijn moet de hogere seminarprijs worden betaald in het geval van een wijziging van een seminar in een hogere prijscategorie naar een seminar in een lagere prijscategorie. Voor elk geval is de datum van ontvangst van de verklaring van de klant in tekstvorm doorslaggevend. Voor het overige gelden de bepalingen van § 13.
 12. Annulerings- of omboekingsverzoeken van de klant moeten schriftelijk worden ingediend en moeten worden gericht aan:

  persolog GmbH
  Königsbacherstraat 51
  75196 Remchingen
  Tel: +49 (0) 7232-3699-0
  E-mail: mail@persolog.com

  Annulerings- of omboekingsverzoeken worden pas geacht te zijn gedaan en definitief geboekt te zijn met onze bevestiging van de nieuwe gewenste datum.

 13. Voor deelname aan een seminar in virtual reality (hierna te noemen “VR Seminars”) zijn aanvullend de “Gebruiksvoorwaarden VR Seminars” van toepassing.

V. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Van toepassing zijn de prijzen die wij bij het sluiten van de overeenkomst hebben opgegeven.
 1. Onze prijzen zijn vermeld in euro’s plus de toepasselijke wettelijke BTW en exclusief verzendkosten. In het geval van de levering van goederen worden de bijbehorende verzendkosten tijdens het bestelproces aangegeven en zijn voor rekening van de klant. Vanaf een bestelwaarde van 300 euro bezorgen wij gratis binnen Duitsland en Oostenrijk. De keuze van de verzendroute en verzendmethode is naar eigen goeddunken.
 1. Betalingen vinden als volgt plaats:
  • Factuur, betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur;
  • Contant geld vooraf, betaalbaar onmiddellijk na ontvangst van de factuur;
  • via de dienstverlener Adyen of een andere betalingsdienstaanbieder die vóór de bestelling/boeking door ons is genoemd. De daar genoemde betalingsmogelijkheden en voorwaarden zijn van toepassing. 
 1. Betalingen worden pas geacht te zijn uitgevoerd bij definitieve bijschrijving op onze rekening.
 1. Voor alle leveringen en diensten hebben wij het recht vooruitbetaling te eisen. Bij vooruitbetaling vinden onze prestaties pas plaats nadat de betaling conform artikel 4 is gecrediteerd.
 1. Bij betalingsachterstand hebben wij het recht om vertragingsrente te vorderen tegen de wettelijke rente. De bewering van verdere schade veroorzaakt door verzuim blijft hierdoor onaangetast.
 1. De klant kan een vordering op ons alleen verrekenen als deze door ons onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. De klant heeft geen recht op retentierecht wegens gedeeltelijke prestatie in overeenstemming met artikel 320 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).
 1. Voor aankopen of boekingen via Digistore24 GmbH gelden de algemene voorwaarden van Digistore24 voor daar gedeponeerde kopers.

 2. When booking an in-house seminar, we shall invoice 50% of the agreed remuneration as part of a down payment 40 days before the start date. For cancellations by the customer, the regulation in Section IV. 12 applies.

VI. Registratie en aanmaken van een klantaccount

 1. Een bestelling/boeking via onze onlineshop is alleen mogelijk na registratie en succesvolle aanmaak van een klantaccount. Er bestaat geen recht op registratie en het aanmaken van een klantaccount.
 2. Voor het aanmaken van een klantaccount gelden de volgende voorwaarden:
  • Alleen natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen zich registreren. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de geregistreerde gemachtigde vertegenwoordiger vervalt, dient onverwijld een nieuwe gemachtigde als contactpersoon te worden aangewezen.
  • Bij het registreren van het klantaccount moet de volledige bedrijfs- of bedrijfsnaam of de naam van de ondernemer samen met het e-mailadres worden opgegeven en moet een wachtwoord (toegangsgegevens) worden geselecteerd. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de door hem/haar tijdens de registratie verstrekte informatie juist en volledig is. Als een klant onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, hebben wij het recht om het account van de klant zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en te verwijderen.
  • In geen geval heeft de klant het recht om zijn toegangsgegevens en in het bijzonder zijn toegangswachtwoord aan derden bekend te maken. Indien derden toch toegang krijgen tot het klantenaccount of indien de klant andere aanwijzingen heeft van misbruik van zijn account, moet de klant ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zijn toegangsgegevens wijzigen. Bij misbruik behouden wij ons het recht voor om het account onmiddellijk te verwijderen en juridische stappen te ondernemen.
  • Meerdere registraties met dezelfde e-mailadressen van een klant zijn niet toegestaan.
 1. Wij kunnen een klantaccount op elk moment blokkeren of verwijderen als er misbruik van wordt gemaakt of als via het klantaccount illegale, concurrentiebeperkende, strafrechtelijk relevante of immorele handelingen worden gepleegd.
 2. Na voltooiing van de certificering hebben gecertificeerde persolog-trainers de mogelijkheid om gedrukte en online producten van het betreffende model te kopen tegen trainervoorwaarden in de persolog-webshop. Hiervoor is aanmelding in de winkel vereist.

VII. Auteursrechten en eigendomsrechten, gebruiksrechten

 1. De door ons ter beschikking gestelde producten/goederen en inhoud/digitale inhoud zijn beschermd door auteursrechten of andere rechten van ons of derden en mogen alleen worden gebruikt in het kader van het contractueel overeengekomen gebruiksdoel. Voor het gebruik van deze producten/goederen en inhoud/digitale inhoud verwerft de klant, onder voorwaarde van betaling van de verschuldigde aankoop-/seminarprijs, voor zichzelf en, voor zover zijn bestelling/boeking en de individuele contractuele overeenkomst , indien van toepassing ook voor andere aangewezen geautoriseerde gebruikers, het eenvoudige, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare gebruiksrecht op de betreffende producten en inhoud voor eigen doeleinden, welk recht niet aan derden kan worden overgedragen. Het gebruiksrecht geeft de klant leestoegang tot de inhoud van het product, evenals het downloaden, eenmalig opslaan en eenmalig afdrukken van de inhoud.
 1. Elk gebruik dat verder gaat dan gespecificeerd in sectie VII.1 van deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten en vereist de voorafgaande afzonderlijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbende, tenzij dergelijk gebruik is toegestaan door dwingende wettelijke bepalingen. In het bijzonder is het de klant of andere geautoriseerde gebruikers verboden de ter beschikking gestelde producten en inhoud – inclusief uittreksels daarvan – te kopiëren, auteursrechtvermeldingen of merkaanduidingen te verwijderen, de producten en inhoud te wijzigen of te wijzigen, de producten en inhoud naar andere gegevensdragers of netwerken te kopiëren, het maken en gebruiken van reproducties en elke overdracht tegen betaling of kosteloos, elke terbeschikkingstelling of elke vorm van commercieel gebruik. De klant mag geen enkel middel gebruiken om deze maatregelen te omzeilen of te omzeilen.
 1. Bij de aankoop van eBooks zijn bovendien de betreffende productbeschrijving en de volgende voorschriften van toepassing:
  • Wij stellen het eBook na het sluiten van het contract beschikbaar voor download aan de klant.
  • Met het downloaden van het eBook verkrijgt de klant een eenvoudig, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op het eBook dat niet overdraagbaar is aan derden en onbeperkt in de tijd is. Een verwerving van rechten op de inhoud of het eBook zelf is hier niet aan verbonden.
  • De klant heeft het recht om het eBook maximaal drie keer te downloaden en op maximaal drie eindapparaten op te slaan. De klant kan het eBook zo vaak als gewenst op de eindapparaten oproepen.
  • Het overdragen van het eBook, kopieën van het eBook of de inhoud van het eBook aan derden is niet toegestaan. Evenzo heeft de klant niet het recht om het eBook, kopieën of de inhoud van het eBook openbaar toegankelijk te maken, op internet of in netwerken te plaatsen of door te verkopen.
  • De klant heeft niet het recht om de inhoud van een eBook qua inhoud of redactie te wijzigen. De klant mag handelsmerken, auteursrechtvermeldingen en digitale watermerken niet verwijderen of wijzigen. De klant mag beschermende maatregelen tegen inbreuken op het auteursrecht niet verwijderen of omzeilen.
  • Wij hebben het recht om de mogelijkheid om het eBook opnieuw te downloaden te blokkeren in overeenstemming met artikel VII.4.c van deze voorwaarden, voor zover wij ervan op de hoogte zijn dat de klant de bovengenoemde voorwaarden schendt.

VIII. Garantie

 

 1. Bij overeenkomsten voor de levering van goederen heeft de klant recht op de rechten en aanspraken krachtens de wettelijke wet inzake aansprakelijkheid voor gebreken. Aanspraken op aansprakelijkheid voor gebreken verjaren binnen 12 maanden na de overdracht van de goederen, tenzij de wet dwingend voorziet in langere verjaringstermijnen.

 2. In verband met de aansprakelijkheid voor gebreken in software moet er rekening mee worden gehouden dat een foutloze werking van de software niet onder alle toepassingsomstandigheden kan worden gerealiseerd. Aansprakelijkheid voor gebreken is derhalve uitgesloten indien de programmatuur wordt gebruikt op een systeem dat niet voldoet aan de op de verpakking of in de documentatie vermelde minimumeisen, tenzij klant bewijst dat het gebrek ook zou bestaan indien de programmatuur zou zijn gebruikt op een systeem dat voldeed aan deze minimumeisen.

IX. Betrouwbaarheid

 

 1. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover de klant aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding indient die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of hulppersonen. Voor zover ons geen opzettelijke contractbreuk wordt verweten, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

 2. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als wij door eigen schuld een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst typisch optredende schade.
 3. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

 4. Tenzij hierboven of in onze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, is aansprakelijkheid – ongeacht de juridische aard van de beweerde claim – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims die voortkomen uit culpa in contrahendo, uit ander plichtsverzuim of uit onrechtmatige daad claims tot vergoeding van materiële schade overeenkomstig § 823 BGB.

 5. De persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en medewerkers voor door hen veroorzaakte schade door lichte nalatigheid is uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke schadeaansprakelijkheid van bovengenoemde personen.

X. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. In geval van levering van goederen blijven de goederen onze eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen ons en de klant.

 2. Voor zover de betreffende wet in het gebied waarin de goederen zich bevinden geen eigendomsvoorbehoud toestaat, hebben wij het recht om alle rechten uit te oefenen die wij anderszins op de goederen kunnen behouden. De klant is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die wij willen nemen ter bescherming van ons eigendomsrecht of, in plaats daarvan, van enig ander zekerheidsbelang op de goederen.

XI. Gegevensbescherming

 1. De benodigde klant- en leveringsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden in dit kader indien nodig ook aan derden doorgegeven.
 2. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens die verder gaan dan de uitvoering van het contract in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail aan datenschutz@persolog.com

  Bovendien is onze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing op https://persolog.com/data-protection/

XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

 1. De plaats van uitvoering en jurisdictie voor alle verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is de locatie van onze statutaire zetel in 75196 Remchingen. Ook zijn wij gerechtigd juridische stappen te ondernemen op de vestigingsplaats van de klant.

 

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).

 

Status: mei 2023

Gebruiksvoorwaarden voor digitale lidmaatschappen van persolog GmbH
Wij zijn blij dat u voor een of meer lidmaatschappen van persolog GmbH heeft gekozen.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Duitsland, BTW-nummer: DE231004454.

I. Reikwijdte

 1. De volgende voorwaarden zijn in hun huidige versie van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en andere diensten met betrekking tot digitale lidmaatschappen van de “persolog Academy”. Op alle toekomstige transacties zijn eveneens onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Gebruiksvoorwaarden) van toepassing.
 2. Bij uitsluiting zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij erkennen geen tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende voorwaarden van de contractpartner/gebruiker (hierna “klant” genoemd), tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Onze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij onze diensten zonder voorbehoud verlenen met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.
 3. Onze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven in de zin van artikel 310 I van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), evenals op publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen.

II. Sluiting van het contract

 1. De inhoud op onze homepage en in haar andere publicaties voor presentatie- en/of reclamedoeleinden vormt geen bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod te doen. De klant doet een bindend aanbod om de digitale aanbiedingen in het winkelmandje te bestellen door de bestelling te verzenden door na het doorlopen van het online bestelproces de knop "Nu kopen" te activeren. Het aanbod kan alleen worden ingediend als de klant deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop “Algemene gebruiksvoorwaarden accepteren” te klikken en deze daarmee in zijn aanbod heeft opgenomen.

 2. Vervolgens sturen wij de klant per e-mail een orderbevestiging. De orderbevestiging houdt de aanvaarding van het aanbod in. De inhoud van het contract vloeit daaruit voort.

 3. De verplichtingen onder § 312i para. 1 zin 1 nee. 1 tot nr. 3 en zin 2 BGB zijn niet van toepassing.

III. Toegangsvereisten, servicebeschrijving

 1. Om digitale lidmaatschappen te bestellen en te gebruiken heeft de klant een geldig e-mailadres en een krachtige internetverbinding nodig.

 2. Verbindingskosten voor internet en eventuele andere kosten die voortvloeien uit het afsluiten van een mobiele-telefooncontract zijn voor rekening van de klant en maken geen deel uit van de digitale lidmaatschappen.
  De digitale inhoud van de “persolog Academy” kan digitaal door klanten worden benaderd en gebruikt via de website van de “persolog Academy” op onlineacademy.persolog.com.

 3. Digitaal lidmaatschap omvat toegang tot de website van de “persolog Academy” (onlineacademy.persolog.com) via pc/Mac/notebook, smartphones en tablets.

 4. Een tijdelijke onderbreking van digitale lidmaatschappen is niet mogelijk.

 5. Het digitale lidmaatschap is persoonlijk en heeft uitsluitend betrekking op de geautoriseerde gebruiker die door de klant is aangemeld. Overdracht van rechten aan derden is niet toegestaan.

IV. Beschikbaarheid van digitale inhoud

 1. De inhoud die via internet toegankelijk is, is in principe te allen tijde beschikbaar voor de klant. De beschikbaarheid te allen tijde, 7 dagen per week en 24 uur per dag, is echter niet gegarandeerd.

 2. De toegang kan tijdelijk worden onderbroken in geval van tijdelijke onderbrekingen als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of systeemgerelateerde storingen van het internet bij externe aanbieders of externe gebruikersexploitanten, evenals in geval van overmacht.

 3. Er bestaat geen recht op specifieke inhoud. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de aangeboden inhoud te verwijderen, wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen.

V. Registratie en toegangsautorisatie

 1. Digitale lidmaatschappen vereisen registratie door de klant. De klant moet met zijn e-mailadres de persoon opgeven die bevoegd is om de dienst te gebruiken.

 2. De klant ontvangt toegangsgegevens om toegang te krijgen tot de digitaal aangeboden inhoud. Toegangsgegevens moeten veilig worden opgeslagen en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Gebruik door derden in dienst van de klant is toegestaan, maar uitsluitend voor eenmalig en in de tijd beperkt gebruik in het kader van een specifiek evenement van de klant.

 3. Wij kunnen een account blokkeren of verwijderen als er misbruik van wordt gemaakt of als via het account illegale, concurrentiebeperkende, strafrechtelijk relevante of immorele handelingen worden gepleegd.

VI. Prijzen en betaalmethoden

 1. Van toepassing zijn de prijzen in onze respectievelijke, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst.

 2. Indien de digitale inhoud van het lidmaatschap na het sluiten van de overeenkomst meer dan onbeduidend wordt uitgebreid, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, namelijk in verhouding tot de opgetreden uitbreiding. De verhoging gaat in aan het begin van de maand volgend op de ontvangst van de wijzigingsmelding door de klant. De klant heeft het recht om binnen zes weken na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, met ingang van de datum waarop de prijsverhoging in werking treedt. Indien de klant geen gebruik maakt van dit recht en indien de klant bij de mededeling van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld van dit rechtsgevolg, wordt de overeenkomst tegen de gewijzigde prijzen voortgezet.

 3. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn onze prijzen exclusief de op dat moment geldende wettelijke omzetbelasting.

 4. De contractuele relatie wordt afgehandeld via de dienstverlener digistore24 of een andere betalingsdienstaanbieder die vóór de bestelling door ons is genoemd. De daar genoemde betalingsmogelijkheden en voorwaarden zijn van toepassing.

 5. Bij verzuim van de klant zijn wij gerechtigd de toegang tot het digitale lidmaatschap te blokkeren totdat alle opeisbare vorderingen uit de gehele zakenrelatie met de klant, ongeacht de rechtsgrond, door de klant zijn voldaan. Bovendien hebben wij het recht om vertragingsrente te eisen tegen het wettelijke tarief. De bewering van verdere schade veroorzaakt door verzuim blijft onaangetast.

 6. De klant kan een vordering op ons alleen verrekenen als deze door ons onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. De klant heeft geen recht op retentierecht wegens gedeeltelijke uitvoering in overeenstemming met § 320 para. 2 BGB.

VII. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De wettelijke garantie is van toepassing.

 2. Technische gebreken op de website van de “persolog Academy” zullen wij binnen een redelijke termijn verhelpen. Onze verantwoordelijkheid strekt zich hier alleen uit tot het overdrachtspunt van de door ons geëxploiteerde systemen naar het internet, maar niet tot de systemen van de klant en de datatransmissielijnen voorbij het overdrachtspunt.

 3. Wij aanvaarden geen enkele garantie voor de inhoud. Op bepaalde inhoud heeft de klant geen recht. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de aangeboden inhoud te verwijderen, wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen.

 4. Bij de selectie en het onderhoud van de inhoud betrachten wij onze gebruikelijke zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud volledig, juist en actueel is.

 5. De klant is verantwoordelijk voor het onverwijld melden van eventuele gebreken, fouten of schade.

 6. Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk als de klant aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding indient die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of hulppersonen. Voor zover ons geen opzettelijke contractbreuk wordt verweten, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

 7. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als wij door eigen schuld een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst typisch optredende schade.

 8. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

 9. Tenzij hierboven of in onze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde claim. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims die voortkomen uit culpa in contrahendo, uit ander plichtsverzuim of uit onrechtmatige daad claims tot vergoeding van materiële schade in overeenstemming met § 823 BGB.

 10. De persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en medewerkers voor door hen veroorzaakte schade door lichte nalatigheid is uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid voor schade uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke schadeaansprakelijkheid van bovengenoemde personen.

VIII. Duur en beëindiging

 1. De looptijd van de digitale lidmaatschappen vloeit voort uit het betreffende contract. De looptijd van het contract wordt automatisch verlengd met de respectievelijk overeengekomen termijn, tenzij het lidmaatschap schriftelijk, dat wil zeggen schriftelijk of in tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax), door een van de contractpartijen is opgezegd tegen de laatste uiterlijk de dag van de overeengekomen termijn.

 2. Het recht om het contract om goede redenen te beëindigen blijft onaangetast. Er bestaat voor ons in het bijzonder sprake van een goede reden als (i) de klant deze gebruiksvoorwaarden of andere contractuele verplichtingen herhaaldelijk ernstig of ondanks waarschuwingen van ons heeft overtreden, (ii) de klant de toegang zonder toestemming gebruikt of toestaat dat gebruikt door derden, (iii) de digitale inhoud op illegale wijze gebruikt, (iv) de klant ondanks twee aanmaningen niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, (v) de financiële situatie van de klant aanzienlijk is verslechterd of (vi) tenminste er is een voorlopige insolventieprocedure ingesteld tegen de activa van de klant of deze is afgewezen wegens gebrek aan activa.

 3. Bij beëindiging van het contract zullen wij met onmiddellijke ingang de toegang van de klant tot de digitale lidmaatschappen blokkeren.

 4. Indien de klant verantwoordelijk is voor een voortijdige beëindiging van het contract, hebben wij bovendien recht op een schadevergoeding, waaronder eventueel ook een vergoeding kan vallen voor bijzondere voorwaarden die aan de klant zijn toegekend of die reclame maken voor derden op het moment van het sluiten van het contract.

IX. Wijzigingen en overdrachten

 1. Wijzigingen van het factuuradres, de bestelde lidmaatschapsmodule of andere gegevens van de klant moeten aan ons worden doorgegeven en kunnen ten vroegste vijf dagen na ontvangst in aanmerking worden genomen. Wijzigingen in de betaalwijze – met uitzondering van accountwijzigingen – zijn pas mogelijk na het verstrijken van de gekozen betaaltermijn.

 2. Voor de overdracht van het lidmaatschap aan een andere klant is onze toestemming vereist. Een overdrachtsverzoek van beide klanten moet in tekstvorm naar ons worden verzonden. Door het doorvoeren van de wijziging wordt onze toestemming geacht te zijn verleend.

X. Auteursrecht en eigendomsrechten

 1. De inhoud die onder het digitale lidmaatschap beschikbaar wordt gesteld, is beschermd door auteursrechten of andere eigendomsrechten van ons of derden. Voor het gebruik van de digitale lidmaatschappen verkrijgt de klant, onder voorwaarde van betaling van de verschuldigde vergoeding, voor zichzelf en, voor zover zijn bestelling en de individuele contractuele overeenkomst, indien van toepassing ook voor andere geautoriseerde gebruikers, de eenvoudig, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de betreffende digitale inhoud voor eigen doeleinden, welk recht niet overdraagbaar is aan derden en beperkt is tot de duur van het contract. Het gebruiksrecht geeft de klant de mogelijkheid om de digitale inhoud te lezen of te bekijken.
 1. Elk gebruik dat verder gaat dan het gebruik beschreven in artikel XI.1. is uitgesloten en vereist de voorafgaande afzonderlijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbende, tenzij dergelijk gebruik door dwingende wettelijke bepalingen is toegestaan. In het bijzonder is het de klant of andere geautoriseerde gebruikers verboden de digitale inhoud – inclusief uittreksels daarvan – te reproduceren, auteursrechtvermeldingen of merknamen te verwijderen, de digitale inhoud te wijzigen of te wijzigen, de digitale inhoud naar andere gegevensdragers of netwerken te kopiëren, reproducties te maken en te gebruiken en doorgeven, ter beschikking stellen of enige vorm van commercieel gebruik, al dan niet tegen betaling. De klant mag geen enkel middel gebruiken om deze maatregelen te omzeilen of te omzeilen.

XI. Gegevensbescherming

 1. De benodigde klant- en leveringsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden in dit kader indien nodig ook aan derden doorgegeven.

 2. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens buiten de uitvoering van het contract in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail aan datenschutz@persolog.com.

 3. Daarnaast is onze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. De plaats van uitvoering en jurisdictie voor alle verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is de locatie van onze statutaire zetel in 75196 Remchingen. Ook zijn wij gerechtigd juridische stappen te ondernemen op de vestigingsplaats van de klant.
 2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

Stand: April 2024

Scroll naar boven
Selecteer uw taal

Ontdek de wereld van persolog

We zijn wereldwijd aanwezig. Kies nu de taal van je voorkeur om meer te ontdekken over persolog in Duitsland en bij jou in de buurt.